ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب اختری، ابوالفضل ذوالفقاری، (1396). بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دست یابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 5(1)، 106-136. magiran.com/p1784818
Zeinab Akhtari, Abolfazl Zolfaghari, (2018). The Study of the Social Justice Discourse and Obstacles to its Achievement in the View of Sociology Professors of Public Universities in Tehran, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 5(1), 106-136. magiran.com/p1784818
زینب اختری، ابوالفضل ذوالفقاری، بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دست یابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران. فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 1396؛ 5(1): 106-136. magiran.com/p1784818
Zeinab Akhtari, Abolfazl Zolfaghari, The Study of the Social Justice Discourse and Obstacles to its Achievement in the View of Sociology Professors of Public Universities in Tehran, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 2018; 5(1): 106-136. magiran.com/p1784818
زینب اختری، ابوالفضل ذوالفقاری، "بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دست یابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران"، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 5، شماره 1 (1396): 106-136. magiran.com/p1784818
Zeinab Akhtari, Abolfazl Zolfaghari, "The Study of the Social Justice Discourse and Obstacles to its Achievement in the View of Sociology Professors of Public Universities in Tehran", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 5, no.1 (2018): 106-136. magiran.com/p1784818
زینب اختری، ابوالفضل ذوالفقاری، (1396). 'بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دست یابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران'، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 5(1)، صص.106-136. magiran.com/p1784818
Zeinab Akhtari, Abolfazl Zolfaghari, (2018). 'The Study of the Social Justice Discourse and Obstacles to its Achievement in the View of Sociology Professors of Public Universities in Tehran', The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 5(1), pp.106-136. magiran.com/p1784818
زینب اختری؛ ابوالفضل ذوالفقاری. "بررسی گفتمان عدالت اجتماعی و موانع دست یابی به آن از نظر اساتید جامعه شناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران". فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 5 ،1 ، 1396، 106-136. magiran.com/p1784818
Zeinab Akhtari; Abolfazl Zolfaghari. "The Study of the Social Justice Discourse and Obstacles to its Achievement in the View of Sociology Professors of Public Universities in Tehran", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 5, 1, 2018, 106-136. magiran.com/p1784818
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال