ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم ابراهیمی پور، عباس عالی زاده، (1396). بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 5(1)، 59-81. magiran.com/p1784820
Abbas Aalizade, (2018). Reviewing Dimensions of Social Justice from the Point of View of Muslim Thinkers Emphasizing Sayyid Qutb, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 5(1), 59-81. magiran.com/p1784820
قاسم ابراهیمی پور، عباس عالی زاده، بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب. فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 1396؛ 5(1): 59-81. magiran.com/p1784820
Abbas Aalizade, Reviewing Dimensions of Social Justice from the Point of View of Muslim Thinkers Emphasizing Sayyid Qutb, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 2018; 5(1): 59-81. magiran.com/p1784820
قاسم ابراهیمی پور، عباس عالی زاده، "بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب"، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 5، شماره 1 (1396): 59-81. magiran.com/p1784820
Abbas Aalizade, "Reviewing Dimensions of Social Justice from the Point of View of Muslim Thinkers Emphasizing Sayyid Qutb", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 5, no.1 (2018): 59-81. magiran.com/p1784820
قاسم ابراهیمی پور، عباس عالی زاده، (1396). 'بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب'، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 5(1)، صص.59-81. magiran.com/p1784820
Abbas Aalizade, (2018). 'Reviewing Dimensions of Social Justice from the Point of View of Muslim Thinkers Emphasizing Sayyid Qutb', The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 5(1), pp.59-81. magiran.com/p1784820
قاسم ابراهیمی پور؛ عباس عالی زاده. "بازخوانی ابعاد عدالت اجتماعی از منظر متفکرین مسلمان با تاکید بر نظریه سیدقطب". فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 5 ،1 ، 1396، 59-81. magiran.com/p1784820
Abbas Aalizade. "Reviewing Dimensions of Social Justice from the Point of View of Muslim Thinkers Emphasizing Sayyid Qutb", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 5, 1, 2018, 59-81. magiran.com/p1784820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال