ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صادق جهانبخش گنجه ، علیرضا افشانی، سحر جهانبخش گنجه، (1396). بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18(68)، 72-81. magiran.com/p1784856
Sadegh Jahanbakhshganjeh, Ahireza Afshani, Sahar Jahanbakhshganjeh, (2018). The role of organizational commitment, social support, general health and job satisfaction in predicting burnout among the staff of Social security organization at Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Knowledge & Research in Applied Psychology, 18(68), 72-81. magiran.com/p1784856
صادق جهانبخش گنجه ، علیرضا افشانی، سحر جهانبخش گنجه، بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 1396؛ 18(68): 72-81. magiran.com/p1784856
Sadegh Jahanbakhshganjeh, Ahireza Afshani, Sahar Jahanbakhshganjeh, The role of organizational commitment, social support, general health and job satisfaction in predicting burnout among the staff of Social security organization at Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Knowledge & Research in Applied Psychology, 2018; 18(68): 72-81. magiran.com/p1784856
صادق جهانبخش گنجه ، علیرضا افشانی، سحر جهانبخش گنجه، "بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد"، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 18، شماره 68 (1396): 72-81. magiran.com/p1784856
Sadegh Jahanbakhshganjeh, Ahireza Afshani, Sahar Jahanbakhshganjeh, "The role of organizational commitment, social support, general health and job satisfaction in predicting burnout among the staff of Social security organization at Kohgiluyeh and Boyer Ahmad", Knowledge & Research in Applied Psychology 18, no.68 (2018): 72-81. magiran.com/p1784856
صادق جهانبخش گنجه ، علیرضا افشانی، سحر جهانبخش گنجه، (1396). 'بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد'، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18(68)، صص.72-81. magiran.com/p1784856
Sadegh Jahanbakhshganjeh, Ahireza Afshani, Sahar Jahanbakhshganjeh, (2018). 'The role of organizational commitment, social support, general health and job satisfaction in predicting burnout among the staff of Social security organization at Kohgiluyeh and Boyer Ahmad', Knowledge & Research in Applied Psychology, 18(68), pp.72-81. magiran.com/p1784856
صادق جهانبخش گنجه ؛ علیرضا افشانی؛ سحر جهانبخش گنجه. "بررسی میزان فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد". فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 18 ،68 ، 1396، 72-81. magiran.com/p1784856
Sadegh Jahanbakhshganjeh; Ahireza Afshani; Sahar Jahanbakhshganjeh. "The role of organizational commitment, social support, general health and job satisfaction in predicting burnout among the staff of Social security organization at Kohgiluyeh and Boyer Ahmad", Knowledge & Research in Applied Psychology, 18, 68, 2018, 72-81. magiran.com/p1784856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال