ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهره روحانی، مژگان حسین نژاد، (1396). الکترولیت ها در سلول های خورشیدی حساس به ماده رنگزا بخش دوم: الکترولیت های جامد، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 7(3)، 77. magiran.com/p1785536
Shohreh Rouhani , Mozhgan Hosseinnezhad, (2017). Electrolyte in Dye-Sensitized Solar Cells Part B: Solid Electrolytes, Journal of studies in color world, 7(3), 77. magiran.com/p1785536
شهره روحانی، مژگان حسین نژاد، الکترولیت ها در سلول های خورشیدی حساس به ماده رنگزا بخش دوم: الکترولیت های جامد. فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 1396؛ 7(3): 77. magiran.com/p1785536
Shohreh Rouhani , Mozhgan Hosseinnezhad, Electrolyte in Dye-Sensitized Solar Cells Part B: Solid Electrolytes, Journal of studies in color world, 2017; 7(3): 77. magiran.com/p1785536
شهره روحانی، مژگان حسین نژاد، "الکترولیت ها در سلول های خورشیدی حساس به ماده رنگزا بخش دوم: الکترولیت های جامد"، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ 7، شماره 3 (1396): 77. magiran.com/p1785536
Shohreh Rouhani , Mozhgan Hosseinnezhad, "Electrolyte in Dye-Sensitized Solar Cells Part B: Solid Electrolytes", Journal of studies in color world 7, no.3 (2017): 77. magiran.com/p1785536
شهره روحانی، مژگان حسین نژاد، (1396). 'الکترولیت ها در سلول های خورشیدی حساس به ماده رنگزا بخش دوم: الکترولیت های جامد'، فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 7(3)، صص.77. magiran.com/p1785536
Shohreh Rouhani , Mozhgan Hosseinnezhad, (2017). 'Electrolyte in Dye-Sensitized Solar Cells Part B: Solid Electrolytes', Journal of studies in color world, 7(3), pp.77. magiran.com/p1785536
شهره روحانی؛ مژگان حسین نژاد. "الکترولیت ها در سلول های خورشیدی حساس به ماده رنگزا بخش دوم: الکترولیت های جامد". فصلنامه مطالعات در دنیای رنگ، 7 ،3 ، 1396، 77. magiran.com/p1785536
Shohreh Rouhani ; Mozhgan Hosseinnezhad. "Electrolyte in Dye-Sensitized Solar Cells Part B: Solid Electrolytes", Journal of studies in color world, 7, 3, 2017, 77. magiran.com/p1785536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال