ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم راودراد، احسان میرزاده طرقی ، (1396). نشانه شناسی تصویر زن در سینمای اصغر فرهادی (تحلیل نشانه شناسانه فیلم های سینمایی رقص در غبار، درباره الی و گذشته)، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 9(1)، 53-77. magiran.com/p1785563
Azam Ravadrad, Ehsan Mirzadeh Targhi , (2017). Semiotic Analysis of Women Representing in Asghar Farhadi's Films, Sociology of Art and Literature, 9(1), 53-77. magiran.com/p1785563
اعظم راودراد، احسان میرزاده طرقی ، نشانه شناسی تصویر زن در سینمای اصغر فرهادی (تحلیل نشانه شناسانه فیلم های سینمایی رقص در غبار، درباره الی و گذشته). نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 1396؛ 9(1): 53-77. magiran.com/p1785563
Azam Ravadrad, Ehsan Mirzadeh Targhi , Semiotic Analysis of Women Representing in Asghar Farhadi's Films, Sociology of Art and Literature, 2017; 9(1): 53-77. magiran.com/p1785563
اعظم راودراد، احسان میرزاده طرقی ، "نشانه شناسی تصویر زن در سینمای اصغر فرهادی (تحلیل نشانه شناسانه فیلم های سینمایی رقص در غبار، درباره الی و گذشته)"، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات 9، شماره 1 (1396): 53-77. magiran.com/p1785563
Azam Ravadrad, Ehsan Mirzadeh Targhi , "Semiotic Analysis of Women Representing in Asghar Farhadi's Films", Sociology of Art and Literature 9, no.1 (2017): 53-77. magiran.com/p1785563
اعظم راودراد، احسان میرزاده طرقی ، (1396). 'نشانه شناسی تصویر زن در سینمای اصغر فرهادی (تحلیل نشانه شناسانه فیلم های سینمایی رقص در غبار، درباره الی و گذشته)'، نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 9(1)، صص.53-77. magiran.com/p1785563
Azam Ravadrad, Ehsan Mirzadeh Targhi , (2017). 'Semiotic Analysis of Women Representing in Asghar Farhadi's Films', Sociology of Art and Literature, 9(1), pp.53-77. magiran.com/p1785563
اعظم راودراد؛ احسان میرزاده طرقی . "نشانه شناسی تصویر زن در سینمای اصغر فرهادی (تحلیل نشانه شناسانه فیلم های سینمایی رقص در غبار، درباره الی و گذشته)". نشریه جامعه شناسی هنر و ادبیات، 9 ،1 ، 1396، 53-77. magiran.com/p1785563
Azam Ravadrad; Ehsan Mirzadeh Targhi . "Semiotic Analysis of Women Representing in Asghar Farhadi's Films", Sociology of Art and Literature, 9, 1, 2017, 53-77. magiran.com/p1785563
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال