ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین وجدان پرست، عزت الله قدم پور، حسنعلی ویس کرمی، (1396). الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، 223-240. magiran.com/p1785710
Hossein Vejdanparast, Ezzatollah Ghadampour, Hossein Ali Veiskarami, (2018). The Structural Model of the Effect of Self-esteem, Motivation, and Cognitive Emotion Regulation on Academic Procrastination among Farhangian University Students, Modern psychological research, 12(47), 223-240. magiran.com/p1785710
حسین وجدان پرست، عزت الله قدم پور، حسنعلی ویس کرمی، الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1396؛ 12(47): 223-240. magiran.com/p1785710
Hossein Vejdanparast, Ezzatollah Ghadampour, Hossein Ali Veiskarami, The Structural Model of the Effect of Self-esteem, Motivation, and Cognitive Emotion Regulation on Academic Procrastination among Farhangian University Students, Modern psychological research, 2018; 12(47): 223-240. magiran.com/p1785710
حسین وجدان پرست، عزت الله قدم پور، حسنعلی ویس کرمی، "الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 12، شماره 47 (1396): 223-240. magiran.com/p1785710
Hossein Vejdanparast, Ezzatollah Ghadampour, Hossein Ali Veiskarami, "The Structural Model of the Effect of Self-esteem, Motivation, and Cognitive Emotion Regulation on Academic Procrastination among Farhangian University Students", Modern psychological research 12, no.47 (2018): 223-240. magiran.com/p1785710
حسین وجدان پرست، عزت الله قدم پور، حسنعلی ویس کرمی، (1396). 'الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، صص.223-240. magiran.com/p1785710
Hossein Vejdanparast, Ezzatollah Ghadampour, Hossein Ali Veiskarami, (2018). 'The Structural Model of the Effect of Self-esteem, Motivation, and Cognitive Emotion Regulation on Academic Procrastination among Farhangian University Students', Modern psychological research, 12(47), pp.223-240. magiran.com/p1785710
حسین وجدان پرست؛ عزت الله قدم پور؛ حسنعلی ویس کرمی. "الگوی ساختاری تاثیر عزت نفس، انگیزش و نظم جویی شناختی هیجان بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان تبریز". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12 ،47 ، 1396، 223-240. magiran.com/p1785710
Hossein Vejdanparast; Ezzatollah Ghadampour; Hossein Ali Veiskarami. "The Structural Model of the Effect of Self-esteem, Motivation, and Cognitive Emotion Regulation on Academic Procrastination among Farhangian University Students", Modern psychological research, 12, 47, 2018, 223-240. magiran.com/p1785710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال