ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه مجدآرا ، شاهرخ مکوند حسینی، ماریه عرب قائنی، الهام اسبقی، (1396). نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، 181-203. magiran.com/p1785712
Elahe Majd Ara , Shahrokh Makvand Hoseini, Marieh Arab Ghaeni, Elham Asbaghi, (2018). Mediating Role of Rumination in the Relationship between Social Anxiety and Depression and Early Maladaptive Schemas, Modern psychological research, 12(47), 181-203. magiran.com/p1785712
الهه مجدآرا ، شاهرخ مکوند حسینی، ماریه عرب قائنی، الهام اسبقی، نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1396؛ 12(47): 181-203. magiran.com/p1785712
Elahe Majd Ara , Shahrokh Makvand Hoseini, Marieh Arab Ghaeni, Elham Asbaghi, Mediating Role of Rumination in the Relationship between Social Anxiety and Depression and Early Maladaptive Schemas, Modern psychological research, 2018; 12(47): 181-203. magiran.com/p1785712
الهه مجدآرا ، شاهرخ مکوند حسینی، ماریه عرب قائنی، الهام اسبقی، "نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 12، شماره 47 (1396): 181-203. magiran.com/p1785712
Elahe Majd Ara , Shahrokh Makvand Hoseini, Marieh Arab Ghaeni, Elham Asbaghi, "Mediating Role of Rumination in the Relationship between Social Anxiety and Depression and Early Maladaptive Schemas", Modern psychological research 12, no.47 (2018): 181-203. magiran.com/p1785712
الهه مجدآرا ، شاهرخ مکوند حسینی، ماریه عرب قائنی، الهام اسبقی، (1396). 'نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، صص.181-203. magiran.com/p1785712
Elahe Majd Ara , Shahrokh Makvand Hoseini, Marieh Arab Ghaeni, Elham Asbaghi, (2018). 'Mediating Role of Rumination in the Relationship between Social Anxiety and Depression and Early Maladaptive Schemas', Modern psychological research, 12(47), pp.181-203. magiran.com/p1785712
الهه مجدآرا ؛ شاهرخ مکوند حسینی؛ ماریه عرب قائنی؛ الهام اسبقی. "نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره های ناسازگار اولیه". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12 ،47 ، 1396، 181-203. magiran.com/p1785712
Elahe Majd Ara ; Shahrokh Makvand Hoseini; Marieh Arab Ghaeni; Elham Asbaghi. "Mediating Role of Rumination in the Relationship between Social Anxiety and Depression and Early Maladaptive Schemas", Modern psychological research, 12, 47, 2018, 181-203. magiran.com/p1785712
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال