ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عشورنژاد ، پروین کدیور، الهه حجازی، (1396). رابطه عاملیت، برنامه ریزی و فرهنگ مدرسه با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش: تحلیل چندسطحی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، 79-106. magiran.com/p1785716
Fatemeh Ashournejad , Parvin Kadivar, Elaheh Hejazi, (2018). Relationship between Agency, Planning, School Culture and Psychological Well-Being and Academic Achievement in Normal and Gifted Students: A Multi Level Analysis, Modern psychological research, 12(47), 79-106. magiran.com/p1785716
فاطمه عشورنژاد ، پروین کدیور، الهه حجازی، رابطه عاملیت، برنامه ریزی و فرهنگ مدرسه با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش: تحلیل چندسطحی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1396؛ 12(47): 79-106. magiran.com/p1785716
Fatemeh Ashournejad , Parvin Kadivar, Elaheh Hejazi, Relationship between Agency, Planning, School Culture and Psychological Well-Being and Academic Achievement in Normal and Gifted Students: A Multi Level Analysis, Modern psychological research, 2018; 12(47): 79-106. magiran.com/p1785716
فاطمه عشورنژاد ، پروین کدیور، الهه حجازی، "رابطه عاملیت، برنامه ریزی و فرهنگ مدرسه با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش: تحلیل چندسطحی"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 12، شماره 47 (1396): 79-106. magiran.com/p1785716
Fatemeh Ashournejad , Parvin Kadivar, Elaheh Hejazi, "Relationship between Agency, Planning, School Culture and Psychological Well-Being and Academic Achievement in Normal and Gifted Students: A Multi Level Analysis", Modern psychological research 12, no.47 (2018): 79-106. magiran.com/p1785716
فاطمه عشورنژاد ، پروین کدیور، الهه حجازی، (1396). 'رابطه عاملیت، برنامه ریزی و فرهنگ مدرسه با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش: تحلیل چندسطحی'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، صص.79-106. magiran.com/p1785716
Fatemeh Ashournejad , Parvin Kadivar, Elaheh Hejazi, (2018). 'Relationship between Agency, Planning, School Culture and Psychological Well-Being and Academic Achievement in Normal and Gifted Students: A Multi Level Analysis', Modern psychological research, 12(47), pp.79-106. magiran.com/p1785716
فاطمه عشورنژاد ؛ پروین کدیور؛ الهه حجازی. "رابطه عاملیت، برنامه ریزی و فرهنگ مدرسه با بهزیستی روان شناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عادی و تیزهوش: تحلیل چندسطحی". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12 ،47 ، 1396، 79-106. magiran.com/p1785716
Fatemeh Ashournejad ; Parvin Kadivar; Elaheh Hejazi. "Relationship between Agency, Planning, School Culture and Psychological Well-Being and Academic Achievement in Normal and Gifted Students: A Multi Level Analysis", Modern psychological research, 12, 47, 2018, 79-106. magiran.com/p1785716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال