ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا بلوکی، سیدمحمود طباطبایی ، (1396). اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، 45-60. magiran.com/p1785719
Leila Bolouki, Seyedmahmood Tabatabaei , (2018). Effectiveness of Stress Management Through Behavioral-Cognitive Approach in Anxiety Reduction and General Health Improvement among Nurses Working on Intensive Care, Internal and the Emergency Wards in Tabriz Shahid Madani Hospital, Modern psychological research, 12(47), 45-60. magiran.com/p1785719
لیلا بلوکی، سیدمحمود طباطبایی ، اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1396؛ 12(47): 45-60. magiran.com/p1785719
Leila Bolouki, Seyedmahmood Tabatabaei , Effectiveness of Stress Management Through Behavioral-Cognitive Approach in Anxiety Reduction and General Health Improvement among Nurses Working on Intensive Care, Internal and the Emergency Wards in Tabriz Shahid Madani Hospital, Modern psychological research, 2018; 12(47): 45-60. magiran.com/p1785719
لیلا بلوکی، سیدمحمود طباطبایی ، "اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 12، شماره 47 (1396): 45-60. magiran.com/p1785719
Leila Bolouki, Seyedmahmood Tabatabaei , "Effectiveness of Stress Management Through Behavioral-Cognitive Approach in Anxiety Reduction and General Health Improvement among Nurses Working on Intensive Care, Internal and the Emergency Wards in Tabriz Shahid Madani Hospital", Modern psychological research 12, no.47 (2018): 45-60. magiran.com/p1785719
لیلا بلوکی، سیدمحمود طباطبایی ، (1396). 'اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، صص.45-60. magiran.com/p1785719
Leila Bolouki, Seyedmahmood Tabatabaei , (2018). 'Effectiveness of Stress Management Through Behavioral-Cognitive Approach in Anxiety Reduction and General Health Improvement among Nurses Working on Intensive Care, Internal and the Emergency Wards in Tabriz Shahid Madani Hospital', Modern psychological research, 12(47), pp.45-60. magiran.com/p1785719
لیلا بلوکی؛ سیدمحمود طباطبایی . "اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری در افزایش سلامت عمومی و کاهش اضطراب شغلی پرستاران شاغل در بخش های ویژه، داخلی و اورژانس بیمارستان شهید مدنی تبریز". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12 ،47 ، 1396، 45-60. magiran.com/p1785719
Leila Bolouki; Seyedmahmood Tabatabaei . "Effectiveness of Stress Management Through Behavioral-Cognitive Approach in Anxiety Reduction and General Health Improvement among Nurses Working on Intensive Care, Internal and the Emergency Wards in Tabriz Shahid Madani Hospital", Modern psychological research, 12, 47, 2018, 45-60. magiran.com/p1785719
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال