ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل اسماعیل پور، محمد محمدپور، زینب خانجانی، (1396). اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، 1-22. magiran.com/p1785721
Khalil Esmaeilpour , Mohammad Mohammadpour, Zeynab Khanjani, (2018). Effectiveness of Modified Parent-Child Interaction Therapy in the Symptoms of Separation Anxiety in Preschool Childrens: Single Subject Study, Modern psychological research, 12(47), 1-22. magiran.com/p1785721
خلیل اسماعیل پور، محمد محمدپور، زینب خانجانی، اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1396؛ 12(47): 1-22. magiran.com/p1785721
Khalil Esmaeilpour , Mohammad Mohammadpour, Zeynab Khanjani, Effectiveness of Modified Parent-Child Interaction Therapy in the Symptoms of Separation Anxiety in Preschool Childrens: Single Subject Study, Modern psychological research, 2018; 12(47): 1-22. magiran.com/p1785721
خلیل اسماعیل پور، محمد محمدپور، زینب خانجانی، "اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 12، شماره 47 (1396): 1-22. magiran.com/p1785721
Khalil Esmaeilpour , Mohammad Mohammadpour, Zeynab Khanjani, "Effectiveness of Modified Parent-Child Interaction Therapy in the Symptoms of Separation Anxiety in Preschool Childrens: Single Subject Study", Modern psychological research 12, no.47 (2018): 1-22. magiran.com/p1785721
خلیل اسماعیل پور، محمد محمدپور، زینب خانجانی، (1396). 'اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12(47)، صص.1-22. magiran.com/p1785721
Khalil Esmaeilpour , Mohammad Mohammadpour, Zeynab Khanjani, (2018). 'Effectiveness of Modified Parent-Child Interaction Therapy in the Symptoms of Separation Anxiety in Preschool Childrens: Single Subject Study', Modern psychological research, 12(47), pp.1-22. magiran.com/p1785721
خلیل اسماعیل پور؛ محمد محمدپور؛ زینب خانجانی. "اثربخشی مدل اصلاح شده درمان تعامل والد- کودک بر علائم اضطراب جدایی کودکان پیش دبستانی: یک مطالعه موردی". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 12 ،47 ، 1396، 1-22. magiran.com/p1785721
Khalil Esmaeilpour ; Mohammad Mohammadpour; Zeynab Khanjani. "Effectiveness of Modified Parent-Child Interaction Therapy in the Symptoms of Separation Anxiety in Preschool Childrens: Single Subject Study", Modern psychological research, 12, 47, 2018, 1-22. magiran.com/p1785721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال