ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید نظری توکلی ، سمیه نظری، (1396). اسقاط پذیری حق ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 9(17)، 301-316. magiran.com/p1785956
Saeed Nazari Tavakoli , Somayih Nazari, (2018). Relinquishment of Marriage Right for Legal Guardian and Adoptedchild in Imamiah Jurisprudence and Statutory Law, Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 9(17), 301-316. magiran.com/p1785956
سعید نظری توکلی ، سمیه نظری، اسقاط پذیری حق ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده. مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 1396؛ 9(17): 301-316. magiran.com/p1785956
Saeed Nazari Tavakoli , Somayih Nazari, Relinquishment of Marriage Right for Legal Guardian and Adoptedchild in Imamiah Jurisprudence and Statutory Law, Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 2018; 9(17): 301-316. magiran.com/p1785956
سعید نظری توکلی ، سمیه نظری، "اسقاط پذیری حق ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده"، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی 9، شماره 17 (1396): 301-316. magiran.com/p1785956
Saeed Nazari Tavakoli , Somayih Nazari, "Relinquishment of Marriage Right for Legal Guardian and Adoptedchild in Imamiah Jurisprudence and Statutory Law", Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence 9, no.17 (2018): 301-316. magiran.com/p1785956
سعید نظری توکلی ، سمیه نظری، (1396). 'اسقاط پذیری حق ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده'، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 9(17)، صص.301-316. magiran.com/p1785956
Saeed Nazari Tavakoli , Somayih Nazari, (2018). 'Relinquishment of Marriage Right for Legal Guardian and Adoptedchild in Imamiah Jurisprudence and Statutory Law', Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 9(17), pp.301-316. magiran.com/p1785956
سعید نظری توکلی ؛ سمیه نظری. "اسقاط پذیری حق ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده". مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 9 ،17 ، 1396، 301-316. magiran.com/p1785956
Saeed Nazari Tavakoli ; Somayih Nazari. "Relinquishment of Marriage Right for Legal Guardian and Adoptedchild in Imamiah Jurisprudence and Statutory Law", Journal of Studies in Islamic Law & Jurisprudence, 9, 17, 2018, 301-316. magiran.com/p1785956
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال