ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر رضاخانی، محمدرضا حاج سید هادی، (1396). تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی های رشدی، عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 48(3)، 777-786. magiran.com/p1786141
Amir Rezakhani, Mohammad Reza Haj Seyed Hadi , (2018). Effect of manure and foliar application of amino acids on growth characteristics, seed yield and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.), Iranian Journal of Field Crop Science, 48(3), 777-786. magiran.com/p1786141
امیر رضاخانی، محمدرضا حاج سید هادی، تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی های رشدی، عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.). مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1396؛ 48(3): 777-786. magiran.com/p1786141
Amir Rezakhani, Mohammad Reza Haj Seyed Hadi , Effect of manure and foliar application of amino acids on growth characteristics, seed yield and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.), Iranian Journal of Field Crop Science, 2018; 48(3): 777-786. magiran.com/p1786141
امیر رضاخانی، محمدرضا حاج سید هادی، "تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی های رشدی، عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 48، شماره 3 (1396): 777-786. magiran.com/p1786141
Amir Rezakhani, Mohammad Reza Haj Seyed Hadi , "Effect of manure and foliar application of amino acids on growth characteristics, seed yield and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.)", Iranian Journal of Field Crop Science 48, no.3 (2018): 777-786. magiran.com/p1786141
امیر رضاخانی، محمدرضا حاج سید هادی، (1396). 'تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی های رشدی، عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 48(3)، صص.777-786. magiran.com/p1786141
Amir Rezakhani, Mohammad Reza Haj Seyed Hadi , (2018). 'Effect of manure and foliar application of amino acids on growth characteristics, seed yield and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.)', Iranian Journal of Field Crop Science, 48(3), pp.777-786. magiran.com/p1786141
امیر رضاخانی؛ محمدرضا حاج سید هادی. "تاثیر کود دامی و محلول پاشی اسیدهای آمینه بر ویژگی های رشدی، عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.)". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 48 ،3 ، 1396، 777-786. magiran.com/p1786141
Amir Rezakhani; Mohammad Reza Haj Seyed Hadi . "Effect of manure and foliar application of amino acids on growth characteristics, seed yield and essential oil of coriander (Coriandrum sativum L.)", Iranian Journal of Field Crop Science, 48, 3, 2018, 777-786. magiran.com/p1786141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال