ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرش مامدی حاجی جفان، رضا توکل افشاری ، نیازعلی سپهوند، (1396). کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تاثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 48(3)، 615-623. magiran.com/p1786160
Arash Mamedi, Reza Tavakkol Afshari , Niaz Ali Sepahvand, (2018). Quantifying seed germination response of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) under temperature and drought stress regimes, Iranian Journal of Field Crop Science, 48(3), 615-623. magiran.com/p1786160
آرش مامدی حاجی جفان، رضا توکل افشاری ، نیازعلی سپهوند، کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تاثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 1396؛ 48(3): 615-623. magiran.com/p1786160
Arash Mamedi, Reza Tavakkol Afshari , Niaz Ali Sepahvand, Quantifying seed germination response of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) under temperature and drought stress regimes, Iranian Journal of Field Crop Science, 2018; 48(3): 615-623. magiran.com/p1786160
آرش مامدی حاجی جفان، رضا توکل افشاری ، نیازعلی سپهوند، "کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تاثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی"، مجله علوم گیاهان زراعی ایران 48، شماره 3 (1396): 615-623. magiran.com/p1786160
Arash Mamedi, Reza Tavakkol Afshari , Niaz Ali Sepahvand, "Quantifying seed germination response of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) under temperature and drought stress regimes", Iranian Journal of Field Crop Science 48, no.3 (2018): 615-623. magiran.com/p1786160
آرش مامدی حاجی جفان، رضا توکل افشاری ، نیازعلی سپهوند، (1396). 'کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تاثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی'، مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 48(3)، صص.615-623. magiran.com/p1786160
Arash Mamedi, Reza Tavakkol Afshari , Niaz Ali Sepahvand, (2018). 'Quantifying seed germination response of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) under temperature and drought stress regimes', Iranian Journal of Field Crop Science, 48(3), pp.615-623. magiran.com/p1786160
آرش مامدی حاجی جفان؛ رضا توکل افشاری ؛ نیازعلی سپهوند. "کمی سازی واکنش جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تاثیر رژیم های مختلف دمایی و تنش خشکی". مجله علوم گیاهان زراعی ایران، 48 ،3 ، 1396، 615-623. magiran.com/p1786160
Arash Mamedi; Reza Tavakkol Afshari ; Niaz Ali Sepahvand. "Quantifying seed germination response of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) under temperature and drought stress regimes", Iranian Journal of Field Crop Science, 48, 3, 2018, 615-623. magiran.com/p1786160
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال