ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری ، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباس دخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی، (1396). تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33(5)، 837-852. magiran.com/p1786345
F. Abbaspour, H.R. Asghri , P. Rezvani Moghaddam, H. Abbasdokht, J. Shabahang, A. Baig Babaei, (2018). Effects of biochar application on yield and yield components of black seed (Nigella sativa L.) under low irrigation conditions, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33(5), 837-852. magiran.com/p1786345
فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری ، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباس دخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی، تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1396؛ 33(5): 837-852. magiran.com/p1786345
F. Abbaspour, H.R. Asghri , P. Rezvani Moghaddam, H. Abbasdokht, J. Shabahang, A. Baig Babaei, Effects of biochar application on yield and yield components of black seed (Nigella sativa L.) under low irrigation conditions, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2018; 33(5): 837-852. magiran.com/p1786345
فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری ، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباس دخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی، "تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 33، شماره 5 (1396): 837-852. magiran.com/p1786345
F. Abbaspour, H.R. Asghri , P. Rezvani Moghaddam, H. Abbasdokht, J. Shabahang, A. Baig Babaei, "Effects of biochar application on yield and yield components of black seed (Nigella sativa L.) under low irrigation conditions", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 33, no.5 (2018): 837-852. magiran.com/p1786345
فاطمه عباس پور، حمیدرضا اصغری ، پرویز رضوانی مقدم، حمید عباس دخت، جواد شباهنگ، عادل بیگ بابایی، (1396). 'تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33(5)، صص.837-852. magiran.com/p1786345
F. Abbaspour, H.R. Asghri , P. Rezvani Moghaddam, H. Abbasdokht, J. Shabahang, A. Baig Babaei, (2018). 'Effects of biochar application on yield and yield components of black seed (Nigella sativa L.) under low irrigation conditions', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33(5), pp.837-852. magiran.com/p1786345
فاطمه عباس پور؛ حمیدرضا اصغری ؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمید عباس دخت؛ جواد شباهنگ؛ عادل بیگ بابایی. "تاثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 33 ،5 ، 1396، 837-852. magiran.com/p1786345
F. Abbaspour; H.R. Asghri ; P. Rezvani Moghaddam; H. Abbasdokht; J. Shabahang; A. Baig Babaei. "Effects of biochar application on yield and yield components of black seed (Nigella sativa L.) under low irrigation conditions", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 33, 5, 2018, 837-852. magiran.com/p1786345
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال