ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کبری نوری، محمداقبال قبادی ، هوشنگ قمرنیا، (1396). اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم، مجله تولید گیاهان زراعی، 10(3)، 51-64. magiran.com/p1786468
Kobra Noori, Mohammad Eghbal Ghobadi , Houshang Ghamarnia, (2017). The effect of waterlogging on yield and yield components of chickpea under dry farming, Electronic Journal of Crop Production, 10(3), 51-64. magiran.com/p1786468
کبری نوری، محمداقبال قبادی ، هوشنگ قمرنیا، اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم. مجله تولید گیاهان زراعی، 1396؛ 10(3): 51-64. magiran.com/p1786468
Kobra Noori, Mohammad Eghbal Ghobadi , Houshang Ghamarnia, The effect of waterlogging on yield and yield components of chickpea under dry farming, Electronic Journal of Crop Production, 2017; 10(3): 51-64. magiran.com/p1786468
کبری نوری، محمداقبال قبادی ، هوشنگ قمرنیا، "اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم"، مجله تولید گیاهان زراعی 10، شماره 3 (1396): 51-64. magiran.com/p1786468
Kobra Noori, Mohammad Eghbal Ghobadi , Houshang Ghamarnia, "The effect of waterlogging on yield and yield components of chickpea under dry farming", Electronic Journal of Crop Production 10, no.3 (2017): 51-64. magiran.com/p1786468
کبری نوری، محمداقبال قبادی ، هوشنگ قمرنیا، (1396). 'اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم'، مجله تولید گیاهان زراعی، 10(3)، صص.51-64. magiran.com/p1786468
Kobra Noori, Mohammad Eghbal Ghobadi , Houshang Ghamarnia, (2017). 'The effect of waterlogging on yield and yield components of chickpea under dry farming', Electronic Journal of Crop Production, 10(3), pp.51-64. magiran.com/p1786468
کبری نوری؛ محمداقبال قبادی ؛ هوشنگ قمرنیا. "اثر ماندابی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه نخود در شرایط دیم". مجله تولید گیاهان زراعی، 10 ،3 ، 1396، 51-64. magiran.com/p1786468
Kobra Noori; Mohammad Eghbal Ghobadi ; Houshang Ghamarnia. "The effect of waterlogging on yield and yield components of chickpea under dry farming", Electronic Journal of Crop Production, 10, 3, 2017, 51-64. magiran.com/p1786468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال