ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خیالی، راضیه اسدی، افسانه قاسمی، علی خانی ر جیحونی، (1396). بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 5(4)، 304-310. magiran.com/p1786569
Zahra Khiyali, Razieh Asadi, Afsaneh Ghasemi, Ali Khani Jeihooni, (2018). The Effect of Educational intervention base on Health Belief Model on performing Pap smears in women of Fasa city, Journal of Health Education and Health Promotion, 5(4), 304-310. magiran.com/p1786569
زهرا خیالی، راضیه اسدی، افسانه قاسمی، علی خانی ر جیحونی، بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا. مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 1396؛ 5(4): 304-310. magiran.com/p1786569
Zahra Khiyali, Razieh Asadi, Afsaneh Ghasemi, Ali Khani Jeihooni, The Effect of Educational intervention base on Health Belief Model on performing Pap smears in women of Fasa city, Journal of Health Education and Health Promotion, 2018; 5(4): 304-310. magiran.com/p1786569
زهرا خیالی، راضیه اسدی، افسانه قاسمی، علی خانی ر جیحونی، "بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا"، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 5، شماره 4 (1396): 304-310. magiran.com/p1786569
Zahra Khiyali, Razieh Asadi, Afsaneh Ghasemi, Ali Khani Jeihooni, "The Effect of Educational intervention base on Health Belief Model on performing Pap smears in women of Fasa city", Journal of Health Education and Health Promotion 5, no.4 (2018): 304-310. magiran.com/p1786569
زهرا خیالی، راضیه اسدی، افسانه قاسمی، علی خانی ر جیحونی، (1396). 'بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا'، مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 5(4)، صص.304-310. magiran.com/p1786569
Zahra Khiyali, Razieh Asadi, Afsaneh Ghasemi, Ali Khani Jeihooni, (2018). 'The Effect of Educational intervention base on Health Belief Model on performing Pap smears in women of Fasa city', Journal of Health Education and Health Promotion, 5(4), pp.304-310. magiran.com/p1786569
زهرا خیالی؛ راضیه اسدی؛ افسانه قاسمی؛ علی خانی ر جیحونی. "بررسی تاثیر مداخله آموزشی براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام پاپ اسمیر در زنان شهر فسا". مجله آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 5 ،4 ، 1396، 304-310. magiran.com/p1786569
Zahra Khiyali; Razieh Asadi; Afsaneh Ghasemi; Ali Khani Jeihooni. "The Effect of Educational intervention base on Health Belief Model on performing Pap smears in women of Fasa city", Journal of Health Education and Health Promotion, 5, 4, 2018, 304-310. magiran.com/p1786569
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال