ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود صادق زاده اهری، مهدی نبئی، محمد نریمانی، علی رخ افروز، محسن مهدیه، رضا صمدی، جلیل عطاریلر، فریبا صالحی، (1396). مقایسه روش های کاشت و داشت مکانیزه نسبت به شیوه سنتی و اثر آن ها برعملکرد دانه نخود در در شرایط دیم، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 6(1)، 63-69. magiran.com/p1786720
D. Sadeqzadeh Ahari , (2017). Comparison of mechanical and traditional planting methods and their effects on chickpea yield under dryland condition, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 6(1), 63-69. magiran.com/p1786720
داود صادق زاده اهری، مهدی نبئی، محمد نریمانی، علی رخ افروز، محسن مهدیه، رضا صمدی، جلیل عطاریلر، فریبا صالحی، مقایسه روش های کاشت و داشت مکانیزه نسبت به شیوه سنتی و اثر آن ها برعملکرد دانه نخود در در شرایط دیم. نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 1396؛ 6(1): 63-69. magiran.com/p1786720
D. Sadeqzadeh Ahari , Comparison of mechanical and traditional planting methods and their effects on chickpea yield under dryland condition, Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 2017; 6(1): 63-69. magiran.com/p1786720
داود صادق زاده اهری، مهدی نبئی، محمد نریمانی، علی رخ افروز، محسن مهدیه، رضا صمدی، جلیل عطاریلر، فریبا صالحی، "مقایسه روش های کاشت و داشت مکانیزه نسبت به شیوه سنتی و اثر آن ها برعملکرد دانه نخود در در شرایط دیم"، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی 6، شماره 1 (1396): 63-69. magiran.com/p1786720
D. Sadeqzadeh Ahari , "Comparison of mechanical and traditional planting methods and their effects on chickpea yield under dryland condition", Research Achievements for Field and Horticulture Crops 6, no.1 (2017): 63-69. magiran.com/p1786720
داود صادق زاده اهری، مهدی نبئی، محمد نریمانی، علی رخ افروز، محسن مهدیه، رضا صمدی، جلیل عطاریلر، فریبا صالحی، (1396). 'مقایسه روش های کاشت و داشت مکانیزه نسبت به شیوه سنتی و اثر آن ها برعملکرد دانه نخود در در شرایط دیم'، نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 6(1)، صص.63-69. magiran.com/p1786720
D. Sadeqzadeh Ahari , (2017). 'Comparison of mechanical and traditional planting methods and their effects on chickpea yield under dryland condition', Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 6(1), pp.63-69. magiran.com/p1786720
داود صادق زاده اهری؛ مهدی نبئی؛ محمد نریمانی؛ علی رخ افروز؛ محسن مهدیه؛ رضا صمدی؛ جلیل عطاریلر؛ فریبا صالحی. "مقایسه روش های کاشت و داشت مکانیزه نسبت به شیوه سنتی و اثر آن ها برعملکرد دانه نخود در در شرایط دیم". نشریه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی، 6 ،1 ، 1396، 63-69. magiran.com/p1786720
D. Sadeqzadeh Ahari . "Comparison of mechanical and traditional planting methods and their effects on chickpea yield under dryland condition", Research Achievements for Field and Horticulture Crops, 6, 1, 2017, 63-69. magiran.com/p1786720
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال