ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی شانقی، علیرضا سوری ، مهدی رفیعی، علی بخشی، (1396). بررسی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار زیرکونیا- آلومینا اعمال شده بر روی سطح آلومینیوم 2024 با روش سل- ژل، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6(2)، 1-15. magiran.com/p1787364
Alireza Soori , (2017). Investigation of mechanical behaviors of zirconia-alumina nanocomposite coating applied on Al 2024 by sol- gel method, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6(2), 1-15. magiran.com/p1787364
علی شانقی، علیرضا سوری ، مهدی رفیعی، علی بخشی، بررسی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار زیرکونیا- آلومینا اعمال شده بر روی سطح آلومینیوم 2024 با روش سل- ژل. نشریه علم و مهندسی سرامیک، 1396؛ 6(2): 1-15. magiran.com/p1787364
Alireza Soori , Investigation of mechanical behaviors of zirconia-alumina nanocomposite coating applied on Al 2024 by sol- gel method, Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 2017; 6(2): 1-15. magiran.com/p1787364
علی شانقی، علیرضا سوری ، مهدی رفیعی، علی بخشی، "بررسی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار زیرکونیا- آلومینا اعمال شده بر روی سطح آلومینیوم 2024 با روش سل- ژل"، نشریه علم و مهندسی سرامیک 6، شماره 2 (1396): 1-15. magiran.com/p1787364
Alireza Soori , "Investigation of mechanical behaviors of zirconia-alumina nanocomposite coating applied on Al 2024 by sol- gel method", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering 6, no.2 (2017): 1-15. magiran.com/p1787364
علی شانقی، علیرضا سوری ، مهدی رفیعی، علی بخشی، (1396). 'بررسی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار زیرکونیا- آلومینا اعمال شده بر روی سطح آلومینیوم 2024 با روش سل- ژل'، نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6(2)، صص.1-15. magiran.com/p1787364
Alireza Soori , (2017). 'Investigation of mechanical behaviors of zirconia-alumina nanocomposite coating applied on Al 2024 by sol- gel method', Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6(2), pp.1-15. magiran.com/p1787364
علی شانقی؛ علیرضا سوری ؛ مهدی رفیعی؛ علی بخشی. "بررسی رفتار مکانیکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار زیرکونیا- آلومینا اعمال شده بر روی سطح آلومینیوم 2024 با روش سل- ژل". نشریه علم و مهندسی سرامیک، 6 ،2 ، 1396، 1-15. magiran.com/p1787364
Alireza Soori . "Investigation of mechanical behaviors of zirconia-alumina nanocomposite coating applied on Al 2024 by sol- gel method", Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering, 6, 2, 2017, 1-15. magiran.com/p1787364
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال