ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده سلیل ضیایی، فریبا زرانی، فرشته موتابی، حسین کارشکی، شهریار شهیدی، (1395). ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 6(22)، 135-163. magiran.com/p1787474
Seyedeh Soleil Ziaee , Fariba Zarrani, Freshte Motabi, Hossein Kareshki, Shahriar Shahidi, (2016). Psychometric Properties of Post Event Processing Questionnaire in student population, Educational Measurement, 6(22), 135-163. magiran.com/p1787474
سیده سلیل ضیایی، فریبا زرانی، فرشته موتابی، حسین کارشکی، شهریار شهیدی، ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 1395؛ 6(22): 135-163. magiran.com/p1787474
Seyedeh Soleil Ziaee , Fariba Zarrani, Freshte Motabi, Hossein Kareshki, Shahriar Shahidi, Psychometric Properties of Post Event Processing Questionnaire in student population, Educational Measurement, 2016; 6(22): 135-163. magiran.com/p1787474
سیده سلیل ضیایی، فریبا زرانی، فرشته موتابی، حسین کارشکی، شهریار شهیدی، "ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی"، فصلنامه اندازه گیری تربیتی 6، شماره 22 (1395): 135-163. magiran.com/p1787474
Seyedeh Soleil Ziaee , Fariba Zarrani, Freshte Motabi, Hossein Kareshki, Shahriar Shahidi, "Psychometric Properties of Post Event Processing Questionnaire in student population", Educational Measurement 6, no.22 (2016): 135-163. magiran.com/p1787474
سیده سلیل ضیایی، فریبا زرانی، فرشته موتابی، حسین کارشکی، شهریار شهیدی، (1395). 'ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی'، فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 6(22)، صص.135-163. magiran.com/p1787474
Seyedeh Soleil Ziaee , Fariba Zarrani, Freshte Motabi, Hossein Kareshki, Shahriar Shahidi, (2016). 'Psychometric Properties of Post Event Processing Questionnaire in student population', Educational Measurement, 6(22), pp.135-163. magiran.com/p1787474
سیده سلیل ضیایی؛ فریبا زرانی؛ فرشته موتابی؛ حسین کارشکی؛ شهریار شهیدی. "ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی". فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 6 ،22 ، 1395، 135-163. magiran.com/p1787474
Seyedeh Soleil Ziaee ; Fariba Zarrani; Freshte Motabi; Hossein Kareshki; Shahriar Shahidi. "Psychometric Properties of Post Event Processing Questionnaire in student population", Educational Measurement, 6, 22, 2016, 135-163. magiran.com/p1787474
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال