ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید یوسفی نژاد، برهان منصوری، زانا رمضانی ، نشاط محمدزاده، میترا اخلاقی، (1396). بررسی میزان فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیان های مورد استفاده در قهوه خانه های شهر سنندج در سال 1396، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22(6)، 96-106. magiran.com/p1787622
Vahid Yousefinejad Dr, Borhan Mansouri Dr, Zana Ramezani , Neshat Mohammadzadeh, Mitra Akhlaghi Dr, (2018). Evaluation of heavy metals in tobacco and hookah water used in coffee houses in Sanandaj city in 2017, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22(6), 96-106. magiran.com/p1787622
وحید یوسفی نژاد، برهان منصوری، زانا رمضانی ، نشاط محمدزاده، میترا اخلاقی، بررسی میزان فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیان های مورد استفاده در قهوه خانه های شهر سنندج در سال 1396. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1396؛ 22(6): 96-106. magiran.com/p1787622
Vahid Yousefinejad Dr, Borhan Mansouri Dr, Zana Ramezani , Neshat Mohammadzadeh, Mitra Akhlaghi Dr, Evaluation of heavy metals in tobacco and hookah water used in coffee houses in Sanandaj city in 2017, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2018; 22(6): 96-106. magiran.com/p1787622
وحید یوسفی نژاد، برهان منصوری، زانا رمضانی ، نشاط محمدزاده، میترا اخلاقی، "بررسی میزان فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیان های مورد استفاده در قهوه خانه های شهر سنندج در سال 1396"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 22، شماره 6 (1396): 96-106. magiran.com/p1787622
Vahid Yousefinejad Dr, Borhan Mansouri Dr, Zana Ramezani , Neshat Mohammadzadeh, Mitra Akhlaghi Dr, "Evaluation of heavy metals in tobacco and hookah water used in coffee houses in Sanandaj city in 2017", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 22, no.6 (2018): 96-106. magiran.com/p1787622
وحید یوسفی نژاد، برهان منصوری، زانا رمضانی ، نشاط محمدزاده، میترا اخلاقی، (1396). 'بررسی میزان فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیان های مورد استفاده در قهوه خانه های شهر سنندج در سال 1396'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22(6)، صص.96-106. magiran.com/p1787622
Vahid Yousefinejad Dr, Borhan Mansouri Dr, Zana Ramezani , Neshat Mohammadzadeh, Mitra Akhlaghi Dr, (2018). 'Evaluation of heavy metals in tobacco and hookah water used in coffee houses in Sanandaj city in 2017', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22(6), pp.96-106. magiran.com/p1787622
وحید یوسفی نژاد؛ برهان منصوری؛ زانا رمضانی ؛ نشاط محمدزاده؛ میترا اخلاقی. "بررسی میزان فلزات سنگین در تنباکو و آب قلیان های مورد استفاده در قهوه خانه های شهر سنندج در سال 1396". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 22 ،6 ، 1396، 96-106. magiran.com/p1787622
Vahid Yousefinejad Dr; Borhan Mansouri Dr; Zana Ramezani ; Neshat Mohammadzadeh; Mitra Akhlaghi Dr. "Evaluation of heavy metals in tobacco and hookah water used in coffee houses in Sanandaj city in 2017", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22, 6, 2018, 96-106. magiran.com/p1787622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال