ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن منصوری ترشیزی ، سمیرا جهانگیری، ملیحه بابایی زارچ، زهرا خدابخشی کنگان، فریده نزشتی، مصطفی حیدری مجد، (1396). تهیه، شناسایی، ویژگی های ضدتومور، برهم کنش با DNA و تاثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت های مولی گوناگون کمپلکس های Pd(II):Zn(II) در «ترکیب درمانی» آن ها، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 36(2)، 55-69. magiran.com/p1787933
Hassan Mansouri-Torshizi , Samira Jahangiry, Malihe Babaie-Zarch, Zahra Khodabakhshi Kangan, Farideh Nazeshti, Mostafa Heidari Majd, (2017). Synthesis, Characterization, Antitumor Properties, DNA-Interaction and Effect of Electrical Charges Present on Different Ratios of Pd(II):Zn(II) Complexes in Their "Combination Therapy", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 36(2), 55-69. magiran.com/p1787933
حسن منصوری ترشیزی ، سمیرا جهانگیری، ملیحه بابایی زارچ، زهرا خدابخشی کنگان، فریده نزشتی، مصطفی حیدری مجد، تهیه، شناسایی، ویژگی های ضدتومور، برهم کنش با DNA و تاثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت های مولی گوناگون کمپلکس های Pd(II):Zn(II) در «ترکیب درمانی» آن ها. نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1396؛ 36(2): 55-69. magiran.com/p1787933
Hassan Mansouri-Torshizi , Samira Jahangiry, Malihe Babaie-Zarch, Zahra Khodabakhshi Kangan, Farideh Nazeshti, Mostafa Heidari Majd, Synthesis, Characterization, Antitumor Properties, DNA-Interaction and Effect of Electrical Charges Present on Different Ratios of Pd(II):Zn(II) Complexes in Their "Combination Therapy", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 2017; 36(2): 55-69. magiran.com/p1787933
حسن منصوری ترشیزی ، سمیرا جهانگیری، ملیحه بابایی زارچ، زهرا خدابخشی کنگان، فریده نزشتی، مصطفی حیدری مجد، "تهیه، شناسایی، ویژگی های ضدتومور، برهم کنش با DNA و تاثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت های مولی گوناگون کمپلکس های Pd(II):Zn(II) در «ترکیب درمانی» آن ها"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران 36، شماره 2 (1396): 55-69. magiran.com/p1787933
Hassan Mansouri-Torshizi , Samira Jahangiry, Malihe Babaie-Zarch, Zahra Khodabakhshi Kangan, Farideh Nazeshti, Mostafa Heidari Majd, "Synthesis, Characterization, Antitumor Properties, DNA-Interaction and Effect of Electrical Charges Present on Different Ratios of Pd(II):Zn(II) Complexes in Their "Combination Therapy"", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering 36, no.2 (2017): 55-69. magiran.com/p1787933
حسن منصوری ترشیزی ، سمیرا جهانگیری، ملیحه بابایی زارچ، زهرا خدابخشی کنگان، فریده نزشتی، مصطفی حیدری مجد، (1396). 'تهیه، شناسایی، ویژگی های ضدتومور، برهم کنش با DNA و تاثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت های مولی گوناگون کمپلکس های Pd(II):Zn(II) در «ترکیب درمانی» آن ها'، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 36(2)، صص.55-69. magiran.com/p1787933
Hassan Mansouri-Torshizi , Samira Jahangiry, Malihe Babaie-Zarch, Zahra Khodabakhshi Kangan, Farideh Nazeshti, Mostafa Heidari Majd, (2017). 'Synthesis, Characterization, Antitumor Properties, DNA-Interaction and Effect of Electrical Charges Present on Different Ratios of Pd(II):Zn(II) Complexes in Their "Combination Therapy"', Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 36(2), pp.55-69. magiran.com/p1787933
حسن منصوری ترشیزی ؛ سمیرا جهانگیری؛ ملیحه بابایی زارچ؛ زهرا خدابخشی کنگان؛ فریده نزشتی؛ مصطفی حیدری مجد. "تهیه، شناسایی، ویژگی های ضدتومور، برهم کنش با DNA و تاثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت های مولی گوناگون کمپلکس های Pd(II):Zn(II) در «ترکیب درمانی» آن ها". نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 36 ،2 ، 1396، 55-69. magiran.com/p1787933
Hassan Mansouri-Torshizi ; Samira Jahangiry; Malihe Babaie-Zarch; Zahra Khodabakhshi Kangan; Farideh Nazeshti; Mostafa Heidari Majd. "Synthesis, Characterization, Antitumor Properties, DNA-Interaction and Effect of Electrical Charges Present on Different Ratios of Pd(II):Zn(II) Complexes in Their "Combination Therapy"", Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering, 36, 2, 2017, 55-69. magiran.com/p1787933
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال