ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید کمال صادقی، سکینه سجودی، فهیمه احمدزاده دلجوان، (1396). بررسی تاثیر متغیر های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(4)، 257-275. magiran.com/p1787986
Seyed Kamal Sadeghi , Sakineh Sojoodi, Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, (2017). Investigating the Effect of Demographic Variables on Environment Quality Based on STIRPAT Model, Journal of Environmental Sciences and Technology, 18(4), 257-275. magiran.com/p1787986
سید کمال صادقی، سکینه سجودی، فهیمه احمدزاده دلجوان، بررسی تاثیر متغیر های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1396؛ 18(4): 257-275. magiran.com/p1787986
Seyed Kamal Sadeghi , Sakineh Sojoodi, Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, Investigating the Effect of Demographic Variables on Environment Quality Based on STIRPAT Model, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2017; 18(4): 257-275. magiran.com/p1787986
سید کمال صادقی، سکینه سجودی، فهیمه احمدزاده دلجوان، "بررسی تاثیر متغیر های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 18، شماره 4 (1396): 257-275. magiran.com/p1787986
Seyed Kamal Sadeghi , Sakineh Sojoodi, Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, "Investigating the Effect of Demographic Variables on Environment Quality Based on STIRPAT Model", Journal of Environmental Sciences and Technology 18, no.4 (2017): 257-275. magiran.com/p1787986
سید کمال صادقی، سکینه سجودی، فهیمه احمدزاده دلجوان، (1396). 'بررسی تاثیر متغیر های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(4)، صص.257-275. magiran.com/p1787986
Seyed Kamal Sadeghi , Sakineh Sojoodi, Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan, (2017). 'Investigating the Effect of Demographic Variables on Environment Quality Based on STIRPAT Model', Journal of Environmental Sciences and Technology, 18(4), pp.257-275. magiran.com/p1787986
سید کمال صادقی؛ سکینه سجودی؛ فهیمه احمدزاده دلجوان. "بررسی تاثیر متغیر های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18 ،4 ، 1396، 257-275. magiran.com/p1787986
Seyed Kamal Sadeghi ; Sakineh Sojoodi; Fahimeh Ahmadzadeh Deljavan. "Investigating the Effect of Demographic Variables on Environment Quality Based on STIRPAT Model", Journal of Environmental Sciences and Technology, 18, 4, 2017, 257-275. magiran.com/p1787986
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال