ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه تقدسی ، محمدعلی مظاهری، امید شکری، عباس ذبیح زاده، (1396). مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10(39)، 97-122. magiran.com/p1788370
Masumeh Taqadusi , Mohammad Ali Mazaheri, Omid Shokri, Abbas Zabihzadeh, (2017). A Comparison of Types of Confrontation of People with Ethical Situations in Cyberspace and Real World, Strategy for Culture, 10(39), 97-122. magiran.com/p1788370
معصومه تقدسی ، محمدعلی مظاهری، امید شکری، عباس ذبیح زاده، مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی. فصلنامه راهبرد فرهنگ، 1396؛ 10(39): 97-122. magiran.com/p1788370
Masumeh Taqadusi , Mohammad Ali Mazaheri, Omid Shokri, Abbas Zabihzadeh, A Comparison of Types of Confrontation of People with Ethical Situations in Cyberspace and Real World, Strategy for Culture, 2017; 10(39): 97-122. magiran.com/p1788370
معصومه تقدسی ، محمدعلی مظاهری، امید شکری، عباس ذبیح زاده، "مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی"، فصلنامه راهبرد فرهنگ 10، شماره 39 (1396): 97-122. magiran.com/p1788370
Masumeh Taqadusi , Mohammad Ali Mazaheri, Omid Shokri, Abbas Zabihzadeh, "A Comparison of Types of Confrontation of People with Ethical Situations in Cyberspace and Real World", Strategy for Culture 10, no.39 (2017): 97-122. magiran.com/p1788370
معصومه تقدسی ، محمدعلی مظاهری، امید شکری، عباس ذبیح زاده، (1396). 'مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی'، فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10(39)، صص.97-122. magiran.com/p1788370
Masumeh Taqadusi , Mohammad Ali Mazaheri, Omid Shokri, Abbas Zabihzadeh, (2017). 'A Comparison of Types of Confrontation of People with Ethical Situations in Cyberspace and Real World', Strategy for Culture, 10(39), pp.97-122. magiran.com/p1788370
معصومه تقدسی ؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری؛ عباس ذبیح زاده. "مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی". فصلنامه راهبرد فرهنگ، 10 ،39 ، 1396، 97-122. magiran.com/p1788370
Masumeh Taqadusi ; Mohammad Ali Mazaheri; Omid Shokri; Abbas Zabihzadeh. "A Comparison of Types of Confrontation of People with Ethical Situations in Cyberspace and Real World", Strategy for Culture, 10, 39, 2017, 97-122. magiran.com/p1788370
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال