ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی شریعتی فیض آبادی، مازیار ناظمی، (1396). طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ساز ورزش در توسعه روابط بین الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» ریاست جمهور ایران)، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6(24)، 162. magiran.com/p1788378
Mahdi Mahdishariati , Maziyar Nazemi, (2017). Developing the Conceps of Cultural Peace Making Role of Sport in International Relations (Case Study of World against Aggression and Violence (WAVE) Program Proposed by the Iranian President), , 6(24), 162. magiran.com/p1788378
مهدی شریعتی فیض آبادی، مازیار ناظمی، طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ساز ورزش در توسعه روابط بین الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» ریاست جمهور ایران). فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 1396؛ 6(24): 162. magiran.com/p1788378
Mahdi Mahdishariati , Maziyar Nazemi, Developing the Conceps of Cultural Peace Making Role of Sport in International Relations (Case Study of World against Aggression and Violence (WAVE) Program Proposed by the Iranian President), , 2017; 6(24): 162. magiran.com/p1788378
مهدی شریعتی فیض آبادی، مازیار ناظمی، "طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ساز ورزش در توسعه روابط بین الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» ریاست جمهور ایران)"، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی 6، شماره 24 (1396): 162. magiran.com/p1788378
Mahdi Mahdishariati , Maziyar Nazemi, "Developing the Conceps of Cultural Peace Making Role of Sport in International Relations (Case Study of World against Aggression and Violence (WAVE) Program Proposed by the Iranian President)", 6, no.24 (2017): 162. magiran.com/p1788378
مهدی شریعتی فیض آبادی، مازیار ناظمی، (1396). 'طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ساز ورزش در توسعه روابط بین الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» ریاست جمهور ایران)'، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6(24)، صص.162. magiran.com/p1788378
Mahdi Mahdishariati , Maziyar Nazemi, (2017). 'Developing the Conceps of Cultural Peace Making Role of Sport in International Relations (Case Study of World against Aggression and Violence (WAVE) Program Proposed by the Iranian President)', , 6(24), pp.162. magiran.com/p1788378
مهدی شریعتی فیض آبادی؛ مازیار ناظمی. "طراحی مفاهیم فرهنگ صلح ساز ورزش در توسعه روابط بین الملل (مطالعه موردی طرح ویو «جهان عاری از خشونت و افراطی گری» ریاست جمهور ایران)". فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 6 ،24 ، 1396، 162. magiran.com/p1788378
Mahdi Mahdishariati ; Maziyar Nazemi. "Developing the Conceps of Cultural Peace Making Role of Sport in International Relations (Case Study of World against Aggression and Violence (WAVE) Program Proposed by the Iranian President)", , 6, 24, 2017, 162. magiran.com/p1788378
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال