ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین مهمان دوست، علیرضا صفرزاده، فرشته میر محمد رضایی، (1396). تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون های جنسی و تعداد اسپرم های اپیدیدیمی در موش های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 9(35)، 131-146. magiran.com/p1788393
Ramin Mehmandoost, Alireza Safarazde , Fereshteh Mir-Mohammadrezaei, (2018). Effect of Progressive Resistance Training on Serum Levels of Sex Hormones and Epidydimal Sperms Count in Rats Fed with Sucrose Solution, Sport Physiology, 9(35), 131-146. magiran.com/p1788393
رامین مهمان دوست، علیرضا صفرزاده، فرشته میر محمد رضایی، تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون های جنسی و تعداد اسپرم های اپیدیدیمی در موش های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 1396؛ 9(35): 131-146. magiran.com/p1788393
Ramin Mehmandoost, Alireza Safarazde , Fereshteh Mir-Mohammadrezaei, Effect of Progressive Resistance Training on Serum Levels of Sex Hormones and Epidydimal Sperms Count in Rats Fed with Sucrose Solution, Sport Physiology, 2018; 9(35): 131-146. magiran.com/p1788393
رامین مهمان دوست، علیرضا صفرزاده، فرشته میر محمد رضایی، "تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون های جنسی و تعداد اسپرم های اپیدیدیمی در موش های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز"، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی 9، شماره 35 (1396): 131-146. magiran.com/p1788393
Ramin Mehmandoost, Alireza Safarazde , Fereshteh Mir-Mohammadrezaei, "Effect of Progressive Resistance Training on Serum Levels of Sex Hormones and Epidydimal Sperms Count in Rats Fed with Sucrose Solution", Sport Physiology 9, no.35 (2018): 131-146. magiran.com/p1788393
رامین مهمان دوست، علیرضا صفرزاده، فرشته میر محمد رضایی، (1396). 'تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون های جنسی و تعداد اسپرم های اپیدیدیمی در موش های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز'، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 9(35)، صص.131-146. magiran.com/p1788393
Ramin Mehmandoost, Alireza Safarazde , Fereshteh Mir-Mohammadrezaei, (2018). 'Effect of Progressive Resistance Training on Serum Levels of Sex Hormones and Epidydimal Sperms Count in Rats Fed with Sucrose Solution', Sport Physiology, 9(35), pp.131-146. magiran.com/p1788393
رامین مهمان دوست؛ علیرضا صفرزاده؛ فرشته میر محمد رضایی. "تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی برخی از هورمون های جنسی و تعداد اسپرم های اپیدیدیمی در موش های صحرایی تغذیه شده با محلول ساکاروز". فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 9 ،35 ، 1396، 131-146. magiran.com/p1788393
Ramin Mehmandoost; Alireza Safarazde ; Fereshteh Mir-Mohammadrezaei. "Effect of Progressive Resistance Training on Serum Levels of Sex Hormones and Epidydimal Sperms Count in Rats Fed with Sucrose Solution", Sport Physiology, 9, 35, 2018, 131-146. magiran.com/p1788393
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال