ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه رضایی، مریم کوشکی، محسن ثالثی، صادق ایزدی، (1396). تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام. اس، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 9(35)، 17-34. magiran.com/p1788401
Hanieh Rezaee, Maryam Koushkie Jahromi , Mohsen Salesi, Sadegh Izadi, (2018). The Influence of Core Stability Exercise and Vitamin D on Some of Physical Fitness Indices in Young Multiple Sclerosis (MS) Women, Sport Physiology, 9(35), 17-34. magiran.com/p1788401
هانیه رضایی، مریم کوشکی، محسن ثالثی، صادق ایزدی، تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام. اس. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 1396؛ 9(35): 17-34. magiran.com/p1788401
Hanieh Rezaee, Maryam Koushkie Jahromi , Mohsen Salesi, Sadegh Izadi, The Influence of Core Stability Exercise and Vitamin D on Some of Physical Fitness Indices in Young Multiple Sclerosis (MS) Women, Sport Physiology, 2018; 9(35): 17-34. magiran.com/p1788401
هانیه رضایی، مریم کوشکی، محسن ثالثی، صادق ایزدی، "تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام. اس"، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی 9، شماره 35 (1396): 17-34. magiran.com/p1788401
Hanieh Rezaee, Maryam Koushkie Jahromi , Mohsen Salesi, Sadegh Izadi, "The Influence of Core Stability Exercise and Vitamin D on Some of Physical Fitness Indices in Young Multiple Sclerosis (MS) Women", Sport Physiology 9, no.35 (2018): 17-34. magiran.com/p1788401
هانیه رضایی، مریم کوشکی، محسن ثالثی، صادق ایزدی، (1396). 'تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام. اس'، فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 9(35)، صص.17-34. magiran.com/p1788401
Hanieh Rezaee, Maryam Koushkie Jahromi , Mohsen Salesi, Sadegh Izadi, (2018). 'The Influence of Core Stability Exercise and Vitamin D on Some of Physical Fitness Indices in Young Multiple Sclerosis (MS) Women', Sport Physiology, 9(35), pp.17-34. magiran.com/p1788401
هانیه رضایی؛ مریم کوشکی؛ محسن ثالثی؛ صادق ایزدی. "تاثیر تمرینات ثبات مرکزی و ویتامین D بر شاخص های آمادگی جسمانی زنان جوان مبتلا به ام. اس". فصلنامه فیزیولوژی ورزشی، 9 ،35 ، 1396، 17-34. magiran.com/p1788401
Hanieh Rezaee; Maryam Koushkie Jahromi ; Mohsen Salesi; Sadegh Izadi. "The Influence of Core Stability Exercise and Vitamin D on Some of Physical Fitness Indices in Young Multiple Sclerosis (MS) Women", Sport Physiology, 9, 35, 2018, 17-34. magiran.com/p1788401
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال