ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mohammad Kazemi, Farinaz Khosravian, Amir Abbas Sameti, Alireza Moafi, Mohammad Reza Merasi, Mansour Salehi, Majid Nejati, Mohaddeseh Behjati, (2018). Association between (GT)n Repeats in Heme Oxygenase-1 Gene Promoter and 3-Year Survival of Patients with Acute Leukemia: A Controlled, Cross-Sectional Study, International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 12(1), 49-56. magiran.com/p1788876
Mohammad Kazemi, Farinaz Khosravian, Amir Abbas Sameti, Alireza Moafi, Mohammad Reza Merasi, Mansour Salehi, Majid Nejati, Mohaddeseh Behjati, Association between (GT)n Repeats in Heme Oxygenase-1 Gene Promoter and 3-Year Survival of Patients with Acute Leukemia: A Controlled, Cross-Sectional Study, International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 2018; 12(1): 49-56. magiran.com/p1788876
Mohammad Kazemi, Farinaz Khosravian, Amir Abbas Sameti, Alireza Moafi, Mohammad Reza Merasi, Mansour Salehi, Majid Nejati, Mohaddeseh Behjati, "Association between (GT)n Repeats in Heme Oxygenase-1 Gene Promoter and 3-Year Survival of Patients with Acute Leukemia: A Controlled, Cross-Sectional Study", International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research 12, no.1 (2018): 49-56. magiran.com/p1788876
Mohammad Kazemi, Farinaz Khosravian, Amir Abbas Sameti, Alireza Moafi, Mohammad Reza Merasi, Mansour Salehi, Majid Nejati, Mohaddeseh Behjati, (2018). 'Association between (GT)n Repeats in Heme Oxygenase-1 Gene Promoter and 3-Year Survival of Patients with Acute Leukemia: A Controlled, Cross-Sectional Study', International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 12(1), pp.49-56. magiran.com/p1788876
Mohammad Kazemi; Farinaz Khosravian; Amir Abbas Sameti; Alireza Moafi; Mohammad Reza Merasi; Mansour Salehi; Majid Nejati; Mohaddeseh Behjati. "Association between (GT)n Repeats in Heme Oxygenase-1 Gene Promoter and 3-Year Survival of Patients with Acute Leukemia: A Controlled, Cross-Sectional Study", International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 12, 1, 2018, 49-56. magiran.com/p1788876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال