ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین افراسیابی ، رقیه دهقانی دارامرود، (1396). بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 4(10)، 211-230. magiran.com/p1789324
Hossein Afrasiabi , Hossein Afrasiabi, (2018). Abnormal family represented by women confronting divorce in Yazd city, Journal of Sociology of Social Institutions, 4(10), 211-230. magiran.com/p1789324
حسین افراسیابی ، رقیه دهقانی دارامرود، بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد. مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 1396؛ 4(10): 211-230. magiran.com/p1789324
Hossein Afrasiabi , Hossein Afrasiabi, Abnormal family represented by women confronting divorce in Yazd city, Journal of Sociology of Social Institutions, 2018; 4(10): 211-230. magiran.com/p1789324
حسین افراسیابی ، رقیه دهقانی دارامرود، "بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد"، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 4، شماره 10 (1396): 211-230. magiran.com/p1789324
Hossein Afrasiabi , Hossein Afrasiabi, "Abnormal family represented by women confronting divorce in Yazd city", Journal of Sociology of Social Institutions 4, no.10 (2018): 211-230. magiran.com/p1789324
حسین افراسیابی ، رقیه دهقانی دارامرود، (1396). 'بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد'، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 4(10)، صص.211-230. magiran.com/p1789324
Hossein Afrasiabi , Hossein Afrasiabi, (2018). 'Abnormal family represented by women confronting divorce in Yazd city', Journal of Sociology of Social Institutions, 4(10), pp.211-230. magiran.com/p1789324
حسین افراسیابی ؛ رقیه دهقانی دارامرود. "بازنمایی خانواده نابسامان از نگاه زنان درگیر طلاق در شهر یزد". مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، 4 ،10 ، 1396، 211-230. magiran.com/p1789324
Hossein Afrasiabi ; Hossein Afrasiabi. "Abnormal family represented by women confronting divorce in Yazd city", Journal of Sociology of Social Institutions, 4, 10, 2018, 211-230. magiran.com/p1789324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال