ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Leila Zarifmahmoudi, Hossein Shabahang, Vahid Reza Dabbagh Kakhki, Ramin Sadeghi , (2018). Time frame of sentinel node visualization in early breast cancer patients using intradermal injection of Tc-99m phytate: Imaging beyond 45 minutes does not yield more information, Iranian Journal of Nuclear Medicine, 26(1), 30-34. magiran.com/p1789425
Leila Zarifmahmoudi, Hossein Shabahang, Vahid Reza Dabbagh Kakhki, Ramin Sadeghi , Time frame of sentinel node visualization in early breast cancer patients using intradermal injection of Tc-99m phytate: Imaging beyond 45 minutes does not yield more information, Iranian Journal of Nuclear Medicine, 2018; 26(1): 30-34. magiran.com/p1789425
Leila Zarifmahmoudi, Hossein Shabahang, Vahid Reza Dabbagh Kakhki, Ramin Sadeghi , "Time frame of sentinel node visualization in early breast cancer patients using intradermal injection of Tc-99m phytate: Imaging beyond 45 minutes does not yield more information", Iranian Journal of Nuclear Medicine 26, no.1 (2018): 30-34. magiran.com/p1789425
Leila Zarifmahmoudi, Hossein Shabahang, Vahid Reza Dabbagh Kakhki, Ramin Sadeghi , (2018). 'Time frame of sentinel node visualization in early breast cancer patients using intradermal injection of Tc-99m phytate: Imaging beyond 45 minutes does not yield more information', Iranian Journal of Nuclear Medicine, 26(1), pp.30-34. magiran.com/p1789425
Leila Zarifmahmoudi; Hossein Shabahang; Vahid Reza Dabbagh Kakhki; Ramin Sadeghi . "Time frame of sentinel node visualization in early breast cancer patients using intradermal injection of Tc-99m phytate: Imaging beyond 45 minutes does not yield more information", Iranian Journal of Nuclear Medicine, 26, 1, 2018, 30-34. magiran.com/p1789425
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال