ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Masoud Moslehi, Ali Mahmoud-Pashazadeh, Rahim Tahmasebi, Majid Assadi , (2018). Effect of administrated activity, admission number and TSH level on radiation retention curve of patients taking iodine-131 therapy for differentiated thyroid carcinoma: Looking beyond established regulations, Iranian Journal of Nuclear Medicine, 26(1), 47-53. magiran.com/p1789427
Masoud Moslehi, Ali Mahmoud-Pashazadeh, Rahim Tahmasebi, Majid Assadi , Effect of administrated activity, admission number and TSH level on radiation retention curve of patients taking iodine-131 therapy for differentiated thyroid carcinoma: Looking beyond established regulations, Iranian Journal of Nuclear Medicine, 2018; 26(1): 47-53. magiran.com/p1789427
Masoud Moslehi, Ali Mahmoud-Pashazadeh, Rahim Tahmasebi, Majid Assadi , "Effect of administrated activity, admission number and TSH level on radiation retention curve of patients taking iodine-131 therapy for differentiated thyroid carcinoma: Looking beyond established regulations", Iranian Journal of Nuclear Medicine 26, no.1 (2018): 47-53. magiran.com/p1789427
Masoud Moslehi, Ali Mahmoud-Pashazadeh, Rahim Tahmasebi, Majid Assadi , (2018). 'Effect of administrated activity, admission number and TSH level on radiation retention curve of patients taking iodine-131 therapy for differentiated thyroid carcinoma: Looking beyond established regulations', Iranian Journal of Nuclear Medicine, 26(1), pp.47-53. magiran.com/p1789427
Masoud Moslehi; Ali Mahmoud-Pashazadeh; Rahim Tahmasebi; Majid Assadi . "Effect of administrated activity, admission number and TSH level on radiation retention curve of patients taking iodine-131 therapy for differentiated thyroid carcinoma: Looking beyond established regulations", Iranian Journal of Nuclear Medicine, 26, 1, 2018, 47-53. magiran.com/p1789427
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال