ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آلیکا جعفری کلیجی، علی جعفرپور ، رضا صفری، (1396). تاثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری (Rosmarinus officinalis L) بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی (Huso huso) تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) نگهداری شده در یخچال، فصلنامه شیلات، 70(2)، 211-220. magiran.com/p1789778
Alika Jafarikaliji, Ali Jafarpour , Reza Safari, (2017). Effect of Chitosan Nanocomposites and Rosemary Extract (Rosmarinus officinalis L.) Coating on Chemical Properties of Inoculated Fillet of Huso huso with Listeria monocytogenes during Refrigerated Storage, Journal of Fisheries, 70(2), 211-220. magiran.com/p1789778
آلیکا جعفری کلیجی، علی جعفرپور ، رضا صفری، تاثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری (Rosmarinus officinalis L) بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی (Huso huso) تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) نگهداری شده در یخچال. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 211-220. magiran.com/p1789778
Alika Jafarikaliji, Ali Jafarpour , Reza Safari, Effect of Chitosan Nanocomposites and Rosemary Extract (Rosmarinus officinalis L.) Coating on Chemical Properties of Inoculated Fillet of Huso huso with Listeria monocytogenes during Refrigerated Storage, Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 211-220. magiran.com/p1789778
آلیکا جعفری کلیجی، علی جعفرپور ، رضا صفری، "تاثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری (Rosmarinus officinalis L) بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی (Huso huso) تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) نگهداری شده در یخچال"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 211-220. magiran.com/p1789778
Alika Jafarikaliji, Ali Jafarpour , Reza Safari, "Effect of Chitosan Nanocomposites and Rosemary Extract (Rosmarinus officinalis L.) Coating on Chemical Properties of Inoculated Fillet of Huso huso with Listeria monocytogenes during Refrigerated Storage", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 211-220. magiran.com/p1789778
آلیکا جعفری کلیجی، علی جعفرپور ، رضا صفری، (1396). 'تاثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری (Rosmarinus officinalis L) بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی (Huso huso) تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) نگهداری شده در یخچال'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.211-220. magiran.com/p1789778
Alika Jafarikaliji, Ali Jafarpour , Reza Safari, (2017). 'Effect of Chitosan Nanocomposites and Rosemary Extract (Rosmarinus officinalis L.) Coating on Chemical Properties of Inoculated Fillet of Huso huso with Listeria monocytogenes during Refrigerated Storage', Journal of Fisheries, 70(2), pp.211-220. magiran.com/p1789778
آلیکا جعفری کلیجی؛ علی جعفرپور ؛ رضا صفری. "تاثیر پوشش نانوکامپوزیت کیتوزان و عصاره ی رزماری (Rosmarinus officinalis L) بر خصوصیات شیمیایی فیله ی فیل ماهی (Huso huso) تلقیح شده با لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) نگهداری شده در یخچال". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 211-220. magiran.com/p1789778
Alika Jafarikaliji; Ali Jafarpour ; Reza Safari. "Effect of Chitosan Nanocomposites and Rosemary Extract (Rosmarinus officinalis L.) Coating on Chemical Properties of Inoculated Fillet of Huso huso with Listeria monocytogenes during Refrigerated Storage", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 211-220. magiran.com/p1789778
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال