ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد طهماسبی، علیرضا میرواقفی، سید ولی حسینی، (1396). بررسی عملکرد نوکلئوتید جیره بر شاخص های تولیدمثلی و پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد (Oncorhynchus mykiss)، فصلنامه شیلات، 70(2)، 204-210. magiran.com/p1789779
Ahmad Tahmasebi, Alireza Mirvaghefi , Seyed Vali Hosseini, (2017). The Effect of Dietary Nucleotides on Reproduction Indices, Hematological Indices of Rainbow Trout Broodstock (Oncorhynchus mykiss), Journal of Fisheries, 70(2), 204-210. magiran.com/p1789779
احمد طهماسبی، علیرضا میرواقفی، سید ولی حسینی، بررسی عملکرد نوکلئوتید جیره بر شاخص های تولیدمثلی و پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 204-210. magiran.com/p1789779
Ahmad Tahmasebi, Alireza Mirvaghefi , Seyed Vali Hosseini, The Effect of Dietary Nucleotides on Reproduction Indices, Hematological Indices of Rainbow Trout Broodstock (Oncorhynchus mykiss), Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 204-210. magiran.com/p1789779
احمد طهماسبی، علیرضا میرواقفی، سید ولی حسینی، "بررسی عملکرد نوکلئوتید جیره بر شاخص های تولیدمثلی و پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد (Oncorhynchus mykiss)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 204-210. magiran.com/p1789779
Ahmad Tahmasebi, Alireza Mirvaghefi , Seyed Vali Hosseini, "The Effect of Dietary Nucleotides on Reproduction Indices, Hematological Indices of Rainbow Trout Broodstock (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 204-210. magiran.com/p1789779
احمد طهماسبی، علیرضا میرواقفی، سید ولی حسینی، (1396). 'بررسی عملکرد نوکلئوتید جیره بر شاخص های تولیدمثلی و پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد (Oncorhynchus mykiss)'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.204-210. magiran.com/p1789779
Ahmad Tahmasebi, Alireza Mirvaghefi , Seyed Vali Hosseini, (2017). 'The Effect of Dietary Nucleotides on Reproduction Indices, Hematological Indices of Rainbow Trout Broodstock (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Fisheries, 70(2), pp.204-210. magiran.com/p1789779
احمد طهماسبی؛ علیرضا میرواقفی؛ سید ولی حسینی. "بررسی عملکرد نوکلئوتید جیره بر شاخص های تولیدمثلی و پارامترهای خون شناسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان مولد (Oncorhynchus mykiss)". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 204-210. magiran.com/p1789779
Ahmad Tahmasebi; Alireza Mirvaghefi ; Seyed Vali Hosseini. "The Effect of Dietary Nucleotides on Reproduction Indices, Hematological Indices of Rainbow Trout Broodstock (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 204-210. magiran.com/p1789779
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال