ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غفار ابراهیمی، باقر مجازی امیری، غلام رضا رفیعی، علی شعبانی، (1396). خصوصیات بافت شناسی و بیوشیمیایی اووسیت های فوق رسیده مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin، 1897)، فصلنامه شیلات، 70(2)، 189-203. magiran.com/p1789781
Ghaffar Ebrahimi, Bagher Mojazi Amiri , Gholam Reza Rafiee, Ali Shabani, (2017). Histological and Biochemical Properties of Overripped Oocytes in the Persian Sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) Broodstocks, Journal of Fisheries, 70(2), 189-203. magiran.com/p1789781
غفار ابراهیمی، باقر مجازی امیری، غلام رضا رفیعی، علی شعبانی، خصوصیات بافت شناسی و بیوشیمیایی اووسیت های فوق رسیده مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin، 1897). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 189-203. magiran.com/p1789781
Ghaffar Ebrahimi, Bagher Mojazi Amiri , Gholam Reza Rafiee, Ali Shabani, Histological and Biochemical Properties of Overripped Oocytes in the Persian Sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) Broodstocks, Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 189-203. magiran.com/p1789781
غفار ابراهیمی، باقر مجازی امیری، غلام رضا رفیعی، علی شعبانی، "خصوصیات بافت شناسی و بیوشیمیایی اووسیت های فوق رسیده مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin، 1897)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 189-203. magiran.com/p1789781
Ghaffar Ebrahimi, Bagher Mojazi Amiri , Gholam Reza Rafiee, Ali Shabani, "Histological and Biochemical Properties of Overripped Oocytes in the Persian Sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) Broodstocks", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 189-203. magiran.com/p1789781
غفار ابراهیمی، باقر مجازی امیری، غلام رضا رفیعی، علی شعبانی، (1396). 'خصوصیات بافت شناسی و بیوشیمیایی اووسیت های فوق رسیده مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin، 1897)'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.189-203. magiran.com/p1789781
Ghaffar Ebrahimi, Bagher Mojazi Amiri , Gholam Reza Rafiee, Ali Shabani, (2017). 'Histological and Biochemical Properties of Overripped Oocytes in the Persian Sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) Broodstocks', Journal of Fisheries, 70(2), pp.189-203. magiran.com/p1789781
غفار ابراهیمی؛ باقر مجازی امیری؛ غلام رضا رفیعی؛ علی شعبانی. "خصوصیات بافت شناسی و بیوشیمیایی اووسیت های فوق رسیده مولدین تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin، 1897)". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 189-203. magiran.com/p1789781
Ghaffar Ebrahimi; Bagher Mojazi Amiri ; Gholam Reza Rafiee; Ali Shabani. "Histological and Biochemical Properties of Overripped Oocytes in the Persian Sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) Broodstocks", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 189-203. magiran.com/p1789781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال