ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیل ایگدری، فریبرز قجقی، منوچهر نصری، (1396). بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus Rafinesque، 1820 در سواحل جنوبی دریای خزر (بندرترکمن، شلمان رود و رود ارس) بر اساس صفات استخوان شناسی، فصلنامه شیلات، 70(2)، 179-188. magiran.com/p1789782
Soheil Eagderi , Fariborz Ghojoghi, Manoochehr Nasri, (2017). Phylogenetic Relationship of Members of the Genus Rutilus Rafinesque, 1820 in the Southern Caspian Sea (Bandar Turkman, and Shalman and Aras Rivers) Based on Osteological Characters, Journal of Fisheries, 70(2), 179-188. magiran.com/p1789782
سهیل ایگدری، فریبرز قجقی، منوچهر نصری، بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus Rafinesque، 1820 در سواحل جنوبی دریای خزر (بندرترکمن، شلمان رود و رود ارس) بر اساس صفات استخوان شناسی. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 179-188. magiran.com/p1789782
Soheil Eagderi , Fariborz Ghojoghi, Manoochehr Nasri, Phylogenetic Relationship of Members of the Genus Rutilus Rafinesque, 1820 in the Southern Caspian Sea (Bandar Turkman, and Shalman and Aras Rivers) Based on Osteological Characters, Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 179-188. magiran.com/p1789782
سهیل ایگدری، فریبرز قجقی، منوچهر نصری، "بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus Rafinesque، 1820 در سواحل جنوبی دریای خزر (بندرترکمن، شلمان رود و رود ارس) بر اساس صفات استخوان شناسی"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 179-188. magiran.com/p1789782
Soheil Eagderi , Fariborz Ghojoghi, Manoochehr Nasri, "Phylogenetic Relationship of Members of the Genus Rutilus Rafinesque, 1820 in the Southern Caspian Sea (Bandar Turkman, and Shalman and Aras Rivers) Based on Osteological Characters", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 179-188. magiran.com/p1789782
سهیل ایگدری، فریبرز قجقی، منوچهر نصری، (1396). 'بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus Rafinesque، 1820 در سواحل جنوبی دریای خزر (بندرترکمن، شلمان رود و رود ارس) بر اساس صفات استخوان شناسی'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.179-188. magiran.com/p1789782
Soheil Eagderi , Fariborz Ghojoghi, Manoochehr Nasri, (2017). 'Phylogenetic Relationship of Members of the Genus Rutilus Rafinesque, 1820 in the Southern Caspian Sea (Bandar Turkman, and Shalman and Aras Rivers) Based on Osteological Characters', Journal of Fisheries, 70(2), pp.179-188. magiran.com/p1789782
سهیل ایگدری؛ فریبرز قجقی؛ منوچهر نصری. "بررسی قرابت خویشاوندی ماهیان جنس Rutilus Rafinesque، 1820 در سواحل جنوبی دریای خزر (بندرترکمن، شلمان رود و رود ارس) بر اساس صفات استخوان شناسی". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 179-188. magiran.com/p1789782
Soheil Eagderi ; Fariborz Ghojoghi; Manoochehr Nasri. "Phylogenetic Relationship of Members of the Genus Rutilus Rafinesque, 1820 in the Southern Caspian Sea (Bandar Turkman, and Shalman and Aras Rivers) Based on Osteological Characters", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 179-188. magiran.com/p1789782
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال