ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا داداشی، حسین اورجی ، عبدالصمد کرامت، خسرو جانی خلیلی، (1396). بررسی تاثیر استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی با آنزیم بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، فصلنامه شیلات، 70(2)، 170-178. magiran.com/p1789783
Fariba Dadashi, Hossein Ouraji , Abdolsamad Keramat, Khosro Jani Khalili, (2017). The Effects of Tomato Pomace with Enzyme on Growth, Body Composition and Digestibility of Common Carp (Cyprinus carpio L.), Journal of Fisheries, 70(2), 170-178. magiran.com/p1789783
فریبا داداشی، حسین اورجی ، عبدالصمد کرامت، خسرو جانی خلیلی، بررسی تاثیر استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی با آنزیم بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 170-178. magiran.com/p1789783
Fariba Dadashi, Hossein Ouraji , Abdolsamad Keramat, Khosro Jani Khalili, The Effects of Tomato Pomace with Enzyme on Growth, Body Composition and Digestibility of Common Carp (Cyprinus carpio L.), Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 170-178. magiran.com/p1789783
فریبا داداشی، حسین اورجی ، عبدالصمد کرامت، خسرو جانی خلیلی، "بررسی تاثیر استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی با آنزیم بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 170-178. magiran.com/p1789783
Fariba Dadashi, Hossein Ouraji , Abdolsamad Keramat, Khosro Jani Khalili, "The Effects of Tomato Pomace with Enzyme on Growth, Body Composition and Digestibility of Common Carp (Cyprinus carpio L.)", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 170-178. magiran.com/p1789783
فریبا داداشی، حسین اورجی ، عبدالصمد کرامت، خسرو جانی خلیلی، (1396). 'بررسی تاثیر استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی با آنزیم بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.170-178. magiran.com/p1789783
Fariba Dadashi, Hossein Ouraji , Abdolsamad Keramat, Khosro Jani Khalili, (2017). 'The Effects of Tomato Pomace with Enzyme on Growth, Body Composition and Digestibility of Common Carp (Cyprinus carpio L.)', Journal of Fisheries, 70(2), pp.170-178. magiran.com/p1789783
فریبا داداشی؛ حسین اورجی ؛ عبدالصمد کرامت؛ خسرو جانی خلیلی. "بررسی تاثیر استفاده از پودر تفاله گوجه فرنگی با آنزیم بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و قابلیت هضم مواد مغذی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 170-178. magiran.com/p1789783
Fariba Dadashi; Hossein Ouraji ; Abdolsamad Keramat; Khosro Jani Khalili. "The Effects of Tomato Pomace with Enzyme on Growth, Body Composition and Digestibility of Common Carp (Cyprinus carpio L.)", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 170-178. magiran.com/p1789783
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال