ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مصطفی عقیلی نژاد، سعید گرگین ، رامتین جولایی، سید یوسف پیغمبری، رسول قربانی، جهانگیر محمدی، (1396). شناسایی عوامل موثر در وقوع صید غیرقانونی ماهیان خاویاری در بخش جنوب غربی دریای خزر، فصلنامه شیلات، 70(2)، 161-169. magiran.com/p1789784
Seyed Mostafa Aghilinejhad, Saeid Gorgin , Ramtin Joolaie, Seyed Yousef Paighambari, Rasool Ghorbani, Jahangir Mohammadi, (2017). Identifying Factors Involved in Illegal Fishing in the Southwestern Caspian Sea, Journal of Fisheries, 70(2), 161-169. magiran.com/p1789784
سید مصطفی عقیلی نژاد، سعید گرگین ، رامتین جولایی، سید یوسف پیغمبری، رسول قربانی، جهانگیر محمدی، شناسایی عوامل موثر در وقوع صید غیرقانونی ماهیان خاویاری در بخش جنوب غربی دریای خزر. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 161-169. magiran.com/p1789784
Seyed Mostafa Aghilinejhad, Saeid Gorgin , Ramtin Joolaie, Seyed Yousef Paighambari, Rasool Ghorbani, Jahangir Mohammadi, Identifying Factors Involved in Illegal Fishing in the Southwestern Caspian Sea, Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 161-169. magiran.com/p1789784
سید مصطفی عقیلی نژاد، سعید گرگین ، رامتین جولایی، سید یوسف پیغمبری، رسول قربانی، جهانگیر محمدی، "شناسایی عوامل موثر در وقوع صید غیرقانونی ماهیان خاویاری در بخش جنوب غربی دریای خزر"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 161-169. magiran.com/p1789784
Seyed Mostafa Aghilinejhad, Saeid Gorgin , Ramtin Joolaie, Seyed Yousef Paighambari, Rasool Ghorbani, Jahangir Mohammadi, "Identifying Factors Involved in Illegal Fishing in the Southwestern Caspian Sea", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 161-169. magiran.com/p1789784
سید مصطفی عقیلی نژاد، سعید گرگین ، رامتین جولایی، سید یوسف پیغمبری، رسول قربانی، جهانگیر محمدی، (1396). 'شناسایی عوامل موثر در وقوع صید غیرقانونی ماهیان خاویاری در بخش جنوب غربی دریای خزر'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.161-169. magiran.com/p1789784
Seyed Mostafa Aghilinejhad, Saeid Gorgin , Ramtin Joolaie, Seyed Yousef Paighambari, Rasool Ghorbani, Jahangir Mohammadi, (2017). 'Identifying Factors Involved in Illegal Fishing in the Southwestern Caspian Sea', Journal of Fisheries, 70(2), pp.161-169. magiran.com/p1789784
سید مصطفی عقیلی نژاد؛ سعید گرگین ؛ رامتین جولایی؛ سید یوسف پیغمبری؛ رسول قربانی؛ جهانگیر محمدی. "شناسایی عوامل موثر در وقوع صید غیرقانونی ماهیان خاویاری در بخش جنوب غربی دریای خزر". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 161-169. magiran.com/p1789784
Seyed Mostafa Aghilinejhad; Saeid Gorgin ; Ramtin Joolaie; Seyed Yousef Paighambari; Rasool Ghorbani; Jahangir Mohammadi. "Identifying Factors Involved in Illegal Fishing in the Southwestern Caspian Sea", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 161-169. magiran.com/p1789784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال