ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس زمانی، ابوذر معافی، (1396). تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی به وسیله روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، فصلنامه شیلات، 70(2)، 148-160. magiran.com/p1789785
Abbasz Zamani , Aboozar Moafi, (2017). Effect of Dietary Fish Oil Replacement by Grapeseed Oil on Growth Performance, Body Composition and Lipase Activity of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Fisheries, 70(2), 148-160. magiran.com/p1789785
عباس زمانی، ابوذر معافی، تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی به وسیله روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 148-160. magiran.com/p1789785
Abbasz Zamani , Aboozar Moafi, Effect of Dietary Fish Oil Replacement by Grapeseed Oil on Growth Performance, Body Composition and Lipase Activity of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss), Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 148-160. magiran.com/p1789785
عباس زمانی، ابوذر معافی، "تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی به وسیله روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 148-160. magiran.com/p1789785
Abbasz Zamani , Aboozar Moafi, "Effect of Dietary Fish Oil Replacement by Grapeseed Oil on Growth Performance, Body Composition and Lipase Activity of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 148-160. magiran.com/p1789785
عباس زمانی، ابوذر معافی، (1396). 'تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی به وسیله روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.148-160. magiran.com/p1789785
Abbasz Zamani , Aboozar Moafi, (2017). 'Effect of Dietary Fish Oil Replacement by Grapeseed Oil on Growth Performance, Body Composition and Lipase Activity of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)', Journal of Fisheries, 70(2), pp.148-160. magiran.com/p1789785
عباس زمانی؛ ابوذر معافی. "تاثیر جایگزینی روغن ماهی جیره غذایی به وسیله روغن هسته انگور بر عملکرد رشد، ترکیب شیمیایی بدن و فعالیت آنزیم لیپاز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 148-160. magiran.com/p1789785
Abbasz Zamani ; Aboozar Moafi. "Effect of Dietary Fish Oil Replacement by Grapeseed Oil on Growth Performance, Body Composition and Lipase Activity of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 148-160. magiran.com/p1789785
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال