ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اباذر قاسمی، محمد مازندرانی ، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی، (1396). اثرات تغذیه ای زردچوبه (Curcuma longa) بر کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، فصلنامه شیلات، 70(2)، 138-147. magiran.com/p1789786
Abazar Ghasemi, Mohammad Mazandarani , Mohammad Sudagar, Seyyed Morteza Hoseini, (2017). Dietary Effects of Turmeric (Curcuma longa) on Reducing Liver and Kidney Damage Caused by Exposure to Copper Sulfate in Common Carp (Cyprinus carpio), Journal of Fisheries, 70(2), 138-147. magiran.com/p1789786
اباذر قاسمی، محمد مازندرانی ، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی، اثرات تغذیه ای زردچوبه (Curcuma longa) بر کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 138-147. magiran.com/p1789786
Abazar Ghasemi, Mohammad Mazandarani , Mohammad Sudagar, Seyyed Morteza Hoseini, Dietary Effects of Turmeric (Curcuma longa) on Reducing Liver and Kidney Damage Caused by Exposure to Copper Sulfate in Common Carp (Cyprinus carpio), Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 138-147. magiran.com/p1789786
اباذر قاسمی، محمد مازندرانی ، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی، "اثرات تغذیه ای زردچوبه (Curcuma longa) بر کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 138-147. magiran.com/p1789786
Abazar Ghasemi, Mohammad Mazandarani , Mohammad Sudagar, Seyyed Morteza Hoseini, "Dietary Effects of Turmeric (Curcuma longa) on Reducing Liver and Kidney Damage Caused by Exposure to Copper Sulfate in Common Carp (Cyprinus carpio)", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 138-147. magiran.com/p1789786
اباذر قاسمی، محمد مازندرانی ، محمد سوداگر، سید مرتضی حسینی، (1396). 'اثرات تغذیه ای زردچوبه (Curcuma longa) بر کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.138-147. magiran.com/p1789786
Abazar Ghasemi, Mohammad Mazandarani , Mohammad Sudagar, Seyyed Morteza Hoseini, (2017). 'Dietary Effects of Turmeric (Curcuma longa) on Reducing Liver and Kidney Damage Caused by Exposure to Copper Sulfate in Common Carp (Cyprinus carpio)', Journal of Fisheries, 70(2), pp.138-147. magiran.com/p1789786
اباذر قاسمی؛ محمد مازندرانی ؛ محمد سوداگر؛ سید مرتضی حسینی. "اثرات تغذیه ای زردچوبه (Curcuma longa) بر کاهش آسیب های کبدی و کلیوی ناشی از مواجهه با سولفات مس در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 138-147. magiran.com/p1789786
Abazar Ghasemi; Mohammad Mazandarani ; Mohammad Sudagar; Seyyed Morteza Hoseini. "Dietary Effects of Turmeric (Curcuma longa) on Reducing Liver and Kidney Damage Caused by Exposure to Copper Sulfate in Common Carp (Cyprinus carpio)", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 138-147. magiran.com/p1789786
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال