ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیوا ندایی، هادی پورباقر ، سهیل ایگدری، حمید فرحمند، (1396). تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی Aphanius sophiae در معرض آفت کش کارباریل، فصلنامه شیلات، 70(2)، 127-137. magiran.com/p1789787
Shiva Nedaei, Hadi Poorbagher , Soheil Eagderi, Hamid Farahmand, (2017). Histopathological Changes of the Gill and Liver of Aphanius sophiae Exposed to Carbaryl, Journal of Fisheries, 70(2), 127-137. magiran.com/p1789787
شیوا ندایی، هادی پورباقر ، سهیل ایگدری، حمید فرحمند، تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی Aphanius sophiae در معرض آفت کش کارباریل. فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 127-137. magiran.com/p1789787
Shiva Nedaei, Hadi Poorbagher , Soheil Eagderi, Hamid Farahmand, Histopathological Changes of the Gill and Liver of Aphanius sophiae Exposed to Carbaryl, Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 127-137. magiran.com/p1789787
شیوا ندایی، هادی پورباقر ، سهیل ایگدری، حمید فرحمند، "تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی Aphanius sophiae در معرض آفت کش کارباریل"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 127-137. magiran.com/p1789787
Shiva Nedaei, Hadi Poorbagher , Soheil Eagderi, Hamid Farahmand, "Histopathological Changes of the Gill and Liver of Aphanius sophiae Exposed to Carbaryl", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 127-137. magiran.com/p1789787
شیوا ندایی، هادی پورباقر ، سهیل ایگدری، حمید فرحمند، (1396). 'تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی Aphanius sophiae در معرض آفت کش کارباریل'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.127-137. magiran.com/p1789787
Shiva Nedaei, Hadi Poorbagher , Soheil Eagderi, Hamid Farahmand, (2017). 'Histopathological Changes of the Gill and Liver of Aphanius sophiae Exposed to Carbaryl', Journal of Fisheries, 70(2), pp.127-137. magiran.com/p1789787
شیوا ندایی؛ هادی پورباقر ؛ سهیل ایگدری؛ حمید فرحمند. "تغییرات هیستوپاتولوژیک آبشش و کبد ماهی Aphanius sophiae در معرض آفت کش کارباریل". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 127-137. magiran.com/p1789787
Shiva Nedaei; Hadi Poorbagher ; Soheil Eagderi; Hamid Farahmand. "Histopathological Changes of the Gill and Liver of Aphanius sophiae Exposed to Carbaryl", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 127-137. magiran.com/p1789787
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال