ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی بهره مند، محمد علی نعمت اللهی، آسیه سلیمانی راد، (1396). تاثیر جیره حاوی سطوح مختلف پره بیوتیک ایمونوژن بر عملکرد رشد و تغذیه، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه بچه ماهیان کوی (Cyprinus carpio var. Koi)، فصلنامه شیلات، 70(2)، 117-125. magiran.com/p1789788
Morteza Bahremand, Mohammad Ali Nematollahi , Asieh Soleimanirad, (2017). Effects of Dietary Prebiotic Immunogen on Growth Performance, Hematological Parameters and Body Composition of Koi Carp (Cyprinus carpio var. Koi) Fingerlings, Journal of Fisheries, 70(2), 117-125. magiran.com/p1789788
مرتضی بهره مند، محمد علی نعمت اللهی، آسیه سلیمانی راد، تاثیر جیره حاوی سطوح مختلف پره بیوتیک ایمونوژن بر عملکرد رشد و تغذیه، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه بچه ماهیان کوی (Cyprinus carpio var. Koi). فصلنامه شیلات، 1396؛ 70(2): 117-125. magiran.com/p1789788
Morteza Bahremand, Mohammad Ali Nematollahi , Asieh Soleimanirad, Effects of Dietary Prebiotic Immunogen on Growth Performance, Hematological Parameters and Body Composition of Koi Carp (Cyprinus carpio var. Koi) Fingerlings, Journal of Fisheries, 2017; 70(2): 117-125. magiran.com/p1789788
مرتضی بهره مند، محمد علی نعمت اللهی، آسیه سلیمانی راد، "تاثیر جیره حاوی سطوح مختلف پره بیوتیک ایمونوژن بر عملکرد رشد و تغذیه، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه بچه ماهیان کوی (Cyprinus carpio var. Koi)"، فصلنامه شیلات 70، شماره 2 (1396): 117-125. magiran.com/p1789788
Morteza Bahremand, Mohammad Ali Nematollahi , Asieh Soleimanirad, "Effects of Dietary Prebiotic Immunogen on Growth Performance, Hematological Parameters and Body Composition of Koi Carp (Cyprinus carpio var. Koi) Fingerlings", Journal of Fisheries 70, no.2 (2017): 117-125. magiran.com/p1789788
مرتضی بهره مند، محمد علی نعمت اللهی، آسیه سلیمانی راد، (1396). 'تاثیر جیره حاوی سطوح مختلف پره بیوتیک ایمونوژن بر عملکرد رشد و تغذیه، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه بچه ماهیان کوی (Cyprinus carpio var. Koi)'، فصلنامه شیلات، 70(2)، صص.117-125. magiran.com/p1789788
Morteza Bahremand, Mohammad Ali Nematollahi , Asieh Soleimanirad, (2017). 'Effects of Dietary Prebiotic Immunogen on Growth Performance, Hematological Parameters and Body Composition of Koi Carp (Cyprinus carpio var. Koi) Fingerlings', Journal of Fisheries, 70(2), pp.117-125. magiran.com/p1789788
مرتضی بهره مند؛ محمد علی نعمت اللهی؛ آسیه سلیمانی راد. "تاثیر جیره حاوی سطوح مختلف پره بیوتیک ایمونوژن بر عملکرد رشد و تغذیه، پارامترهای خونی و ترکیب لاشه بچه ماهیان کوی (Cyprinus carpio var. Koi)". فصلنامه شیلات، 70 ،2 ، 1396، 117-125. magiran.com/p1789788
Morteza Bahremand; Mohammad Ali Nematollahi ; Asieh Soleimanirad. "Effects of Dietary Prebiotic Immunogen on Growth Performance, Hematological Parameters and Body Composition of Koi Carp (Cyprinus carpio var. Koi) Fingerlings", Journal of Fisheries, 70, 2, 2017, 117-125. magiran.com/p1789788
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال