ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدجعفر کاظم پور ، مینا بارانی، (1396). تضمین عینی منافع کودک و نوجوان تحت سرپرستی، فصلنامه تعالی حقوق، 9(19)، 95. magiran.com/p1789855
Seyyed Jafar Kazempour , Mina Barani, (2018). Objective Guarantee for Interests of the Child and Teenager under Guardianship, Journal of Culmination of Low, 9(19), 95. magiran.com/p1789855
سیدجعفر کاظم پور ، مینا بارانی، تضمین عینی منافع کودک و نوجوان تحت سرپرستی. فصلنامه تعالی حقوق، 1396؛ 9(19): 95. magiran.com/p1789855
Seyyed Jafar Kazempour , Mina Barani, Objective Guarantee for Interests of the Child and Teenager under Guardianship, Journal of Culmination of Low, 2018; 9(19): 95. magiran.com/p1789855
سیدجعفر کاظم پور ، مینا بارانی، "تضمین عینی منافع کودک و نوجوان تحت سرپرستی"، فصلنامه تعالی حقوق 9، شماره 19 (1396): 95. magiran.com/p1789855
Seyyed Jafar Kazempour , Mina Barani, "Objective Guarantee for Interests of the Child and Teenager under Guardianship", Journal of Culmination of Low 9, no.19 (2018): 95. magiran.com/p1789855
سیدجعفر کاظم پور ، مینا بارانی، (1396). 'تضمین عینی منافع کودک و نوجوان تحت سرپرستی'، فصلنامه تعالی حقوق، 9(19)، صص.95. magiran.com/p1789855
Seyyed Jafar Kazempour , Mina Barani, (2018). 'Objective Guarantee for Interests of the Child and Teenager under Guardianship', Journal of Culmination of Low, 9(19), pp.95. magiran.com/p1789855
سیدجعفر کاظم پور ؛ مینا بارانی. "تضمین عینی منافع کودک و نوجوان تحت سرپرستی". فصلنامه تعالی حقوق، 9 ،19 ، 1396، 95. magiran.com/p1789855
Seyyed Jafar Kazempour ; Mina Barani. "Objective Guarantee for Interests of the Child and Teenager under Guardianship", Journal of Culmination of Low, 9, 19, 2018, 95. magiran.com/p1789855
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال