ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدی قاسمیه، نوید دهقانی، سیدجواد ساداتی نژاد، خلیل قربانی، امیراحمد دهقانی، (1396). مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بازفت صمصامی)، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 24(5)، 227-240. magiran.com/p1790319
Hooda Qasemiye , (2018). Comparative comparison of data mining models in downscaling rainfall and temperature (Case Study: Bazoft-e- Samsami Watershed), Water and Soil Conservation, 24(5), 227-240. magiran.com/p1790319
هدی قاسمیه، نوید دهقانی، سیدجواد ساداتی نژاد، خلیل قربانی، امیراحمد دهقانی، مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بازفت صمصامی). نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 1396؛ 24(5): 227-240. magiran.com/p1790319
Hooda Qasemiye , Comparative comparison of data mining models in downscaling rainfall and temperature (Case Study: Bazoft-e- Samsami Watershed), Water and Soil Conservation, 2018; 24(5): 227-240. magiran.com/p1790319
هدی قاسمیه، نوید دهقانی، سیدجواد ساداتی نژاد، خلیل قربانی، امیراحمد دهقانی، "مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بازفت صمصامی)"، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک 24، شماره 5 (1396): 227-240. magiran.com/p1790319
Hooda Qasemiye , "Comparative comparison of data mining models in downscaling rainfall and temperature (Case Study: Bazoft-e- Samsami Watershed)", Water and Soil Conservation 24, no.5 (2018): 227-240. magiran.com/p1790319
هدی قاسمیه، نوید دهقانی، سیدجواد ساداتی نژاد، خلیل قربانی، امیراحمد دهقانی، (1396). 'مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بازفت صمصامی)'، نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 24(5)، صص.227-240. magiran.com/p1790319
Hooda Qasemiye , (2018). 'Comparative comparison of data mining models in downscaling rainfall and temperature (Case Study: Bazoft-e- Samsami Watershed)', Water and Soil Conservation, 24(5), pp.227-240. magiran.com/p1790319
هدی قاسمیه؛ نوید دهقانی؛ سیدجواد ساداتی نژاد؛ خلیل قربانی؛ امیراحمد دهقانی. "مقایسه تطبیقی مدل های داده کاوی در ریزمقیاس نمایی بارش و دما (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بازفت صمصامی)". نشریه پژوهش های حفاظت آب و خاک، 24 ،5 ، 1396، 227-240. magiran.com/p1790319
Hooda Qasemiye . "Comparative comparison of data mining models in downscaling rainfall and temperature (Case Study: Bazoft-e- Samsami Watershed)", Water and Soil Conservation, 24, 5, 2018, 227-240. magiran.com/p1790319
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال