ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا شعبانی ، عبدالحسن فرزاد، (1396). بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9(34)، 65-85. magiran.com/p1790578
Mohammad Reza Shabani , Abdol Hossein Farzad, (2018). The examination and Enlightenment of the Lone tree by Abdolhossein Zarrinkoob from human feeling a point of view, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9(34), 65-85. magiran.com/p1790578
محمدرضا شعبانی ، عبدالحسن فرزاد، بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب. فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 1396؛ 9(34): 65-85. magiran.com/p1790578
Mohammad Reza Shabani , Abdol Hossein Farzad, The examination and Enlightenment of the Lone tree by Abdolhossein Zarrinkoob from human feeling a point of view, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 2018; 9(34): 65-85. magiran.com/p1790578
محمدرضا شعبانی ، عبدالحسن فرزاد، "بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب"، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 9، شماره 34 (1396): 65-85. magiran.com/p1790578
Mohammad Reza Shabani , Abdol Hossein Farzad, "The examination and Enlightenment of the Lone tree by Abdolhossein Zarrinkoob from human feeling a point of view", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature 9, no.34 (2018): 65-85. magiran.com/p1790578
محمدرضا شعبانی ، عبدالحسن فرزاد، (1396). 'بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب'، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9(34)، صص.65-85. magiran.com/p1790578
Mohammad Reza Shabani , Abdol Hossein Farzad, (2018). 'The examination and Enlightenment of the Lone tree by Abdolhossein Zarrinkoob from human feeling a point of view', Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9(34), pp.65-85. magiran.com/p1790578
محمدرضا شعبانی ؛ عبدالحسن فرزاد. "بررسی داستان تمثیلی تکدرخت اثر استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب". فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9 ،34 ، 1396، 65-85. magiran.com/p1790578
Mohammad Reza Shabani ; Abdol Hossein Farzad. "The examination and Enlightenment of the Lone tree by Abdolhossein Zarrinkoob from human feeling a point of view", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9, 34, 2018, 65-85. magiran.com/p1790578
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال