ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه غزنوی ، عباسعلی وفایی، ملک محمد فرخزاد، (1396). هویت بومی و منطقه ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9(34)، 86-112. magiran.com/p1790579
Marzieh Ghaznavi , Abbas Ali Vafaei, Malek Mohammad Frrokhzad, (2018). Native and Regional Identity of Manuchehr Atashi's Poetry in the Contest of Allegory, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9(34), 86-112. magiran.com/p1790579
مرضیه غزنوی ، عباسعلی وفایی، ملک محمد فرخزاد، هویت بومی و منطقه ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل. فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 1396؛ 9(34): 86-112. magiran.com/p1790579
Marzieh Ghaznavi , Abbas Ali Vafaei, Malek Mohammad Frrokhzad, Native and Regional Identity of Manuchehr Atashi's Poetry in the Contest of Allegory, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 2018; 9(34): 86-112. magiran.com/p1790579
مرضیه غزنوی ، عباسعلی وفایی، ملک محمد فرخزاد، "هویت بومی و منطقه ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل"، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 9، شماره 34 (1396): 86-112. magiran.com/p1790579
Marzieh Ghaznavi , Abbas Ali Vafaei, Malek Mohammad Frrokhzad, "Native and Regional Identity of Manuchehr Atashi's Poetry in the Contest of Allegory", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature 9, no.34 (2018): 86-112. magiran.com/p1790579
مرضیه غزنوی ، عباسعلی وفایی، ملک محمد فرخزاد، (1396). 'هویت بومی و منطقه ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل'، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9(34)، صص.86-112. magiran.com/p1790579
Marzieh Ghaznavi , Abbas Ali Vafaei, Malek Mohammad Frrokhzad, (2018). 'Native and Regional Identity of Manuchehr Atashi's Poetry in the Contest of Allegory', Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9(34), pp.86-112. magiran.com/p1790579
مرضیه غزنوی ؛ عباسعلی وفایی؛ ملک محمد فرخزاد. "هویت بومی و منطقه ای اشعار منوچهر آتشی در محمل تمثیل". فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9 ،34 ، 1396، 86-112. magiran.com/p1790579
Marzieh Ghaznavi ; Abbas Ali Vafaei; Malek Mohammad Frrokhzad. "Native and Regional Identity of Manuchehr Atashi's Poetry in the Contest of Allegory", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9, 34, 2018, 86-112. magiran.com/p1790579
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال