ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا موسی آبادی ، مهدی نوروز، بتول فخراسلام، (1396). جلوه های تمثیل و ارسال مثل در شعر سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9(34)، 130-148. magiran.com/p1790581
Reza Musabadi , Mahdi Novrooz, Batol Fakhrsalam Batol Fakhrsalam, (2018). Sights exemplum and proverb in the poem of Sayed Ashrafodin Gilani, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9(34), 130-148. magiran.com/p1790581
رضا موسی آبادی ، مهدی نوروز، بتول فخراسلام، جلوه های تمثیل و ارسال مثل در شعر سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال). فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 1396؛ 9(34): 130-148. magiran.com/p1790581
Reza Musabadi , Mahdi Novrooz, Batol Fakhrsalam Batol Fakhrsalam, Sights exemplum and proverb in the poem of Sayed Ashrafodin Gilani, Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 2018; 9(34): 130-148. magiran.com/p1790581
رضا موسی آبادی ، مهدی نوروز، بتول فخراسلام، "جلوه های تمثیل و ارسال مثل در شعر سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)"، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی 9، شماره 34 (1396): 130-148. magiran.com/p1790581
Reza Musabadi , Mahdi Novrooz, Batol Fakhrsalam Batol Fakhrsalam, "Sights exemplum and proverb in the poem of Sayed Ashrafodin Gilani", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature 9, no.34 (2018): 130-148. magiran.com/p1790581
رضا موسی آبادی ، مهدی نوروز، بتول فخراسلام، (1396). 'جلوه های تمثیل و ارسال مثل در شعر سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)'، فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9(34)، صص.130-148. magiran.com/p1790581
Reza Musabadi , Mahdi Novrooz, Batol Fakhrsalam Batol Fakhrsalam, (2018). 'Sights exemplum and proverb in the poem of Sayed Ashrafodin Gilani', Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9(34), pp.130-148. magiran.com/p1790581
رضا موسی آبادی ؛ مهدی نوروز؛ بتول فخراسلام. "جلوه های تمثیل و ارسال مثل در شعر سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال)". فصلنامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، 9 ،34 ، 1396، 130-148. magiran.com/p1790581
Reza Musabadi ; Mahdi Novrooz; Batol Fakhrsalam Batol Fakhrsalam. "Sights exemplum and proverb in the poem of Sayed Ashrafodin Gilani", Journal Of Research Allegory in Persian Language and Literature, 9, 34, 2018, 130-148. magiran.com/p1790581
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال