ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افشین جعفرزاده ، سید محمد میراسکندری، بهناز معماری، نگار افتخاری، جلیل مکارم، شهرام صمدی، کسری کروندیان، نیما نظری، اصغر حاجی پور، (1396). اضطراب و تغییرات همودینامیک در ضمن بلوک اسپاینال در سزارین با پیش داروی میدازولام و فنتانیل؛ کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(1)، 2-10. magiran.com/p1790997
Seyed Mohammad Mireskandari, Behnaz Memari, Negar Eftekhar, Afshin Jafarzadeh , Jalil Makarem, Shahram Samadi, Kasra Karvandian, Nima Nazari, Asghar Hajipour, (2017). The anxiety and hemodynamic changes during spinal anesthesia for cesarean section after premedication with fentanyl or midazolam, a double blinded randomized clinical trial, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(1), 2-10. magiran.com/p1790997
افشین جعفرزاده ، سید محمد میراسکندری، بهناز معماری، نگار افتخاری، جلیل مکارم، شهرام صمدی، کسری کروندیان، نیما نظری، اصغر حاجی پور، اضطراب و تغییرات همودینامیک در ضمن بلوک اسپاینال در سزارین با پیش داروی میدازولام و فنتانیل؛ کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1396؛ 39(1): 2-10. magiran.com/p1790997
Seyed Mohammad Mireskandari, Behnaz Memari, Negar Eftekhar, Afshin Jafarzadeh , Jalil Makarem, Shahram Samadi, Kasra Karvandian, Nima Nazari, Asghar Hajipour, The anxiety and hemodynamic changes during spinal anesthesia for cesarean section after premedication with fentanyl or midazolam, a double blinded randomized clinical trial, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2017; 39(1): 2-10. magiran.com/p1790997
افشین جعفرزاده ، سید محمد میراسکندری، بهناز معماری، نگار افتخاری، جلیل مکارم، شهرام صمدی، کسری کروندیان، نیما نظری، اصغر حاجی پور، "اضطراب و تغییرات همودینامیک در ضمن بلوک اسپاینال در سزارین با پیش داروی میدازولام و فنتانیل؛ کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 39، شماره 1 (1396): 2-10. magiran.com/p1790997
Seyed Mohammad Mireskandari, Behnaz Memari, Negar Eftekhar, Afshin Jafarzadeh , Jalil Makarem, Shahram Samadi, Kasra Karvandian, Nima Nazari, Asghar Hajipour, "The anxiety and hemodynamic changes during spinal anesthesia for cesarean section after premedication with fentanyl or midazolam, a double blinded randomized clinical trial", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 39, no.1 (2017): 2-10. magiran.com/p1790997
افشین جعفرزاده ، سید محمد میراسکندری، بهناز معماری، نگار افتخاری، جلیل مکارم، شهرام صمدی، کسری کروندیان، نیما نظری، اصغر حاجی پور، (1396). 'اضطراب و تغییرات همودینامیک در ضمن بلوک اسپاینال در سزارین با پیش داروی میدازولام و فنتانیل؛ کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39(1)، صص.2-10. magiran.com/p1790997
Seyed Mohammad Mireskandari, Behnaz Memari, Negar Eftekhar, Afshin Jafarzadeh , Jalil Makarem, Shahram Samadi, Kasra Karvandian, Nima Nazari, Asghar Hajipour, (2017). 'The anxiety and hemodynamic changes during spinal anesthesia for cesarean section after premedication with fentanyl or midazolam, a double blinded randomized clinical trial', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39(1), pp.2-10. magiran.com/p1790997
افشین جعفرزاده ؛ سید محمد میراسکندری؛ بهناز معماری؛ نگار افتخاری؛ جلیل مکارم؛ شهرام صمدی؛ کسری کروندیان؛ نیما نظری؛ اصغر حاجی پور. "اضطراب و تغییرات همودینامیک در ضمن بلوک اسپاینال در سزارین با پیش داروی میدازولام و فنتانیل؛ کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 39 ،1 ، 1396، 2-10. magiran.com/p1790997
Seyed Mohammad Mireskandari; Behnaz Memari; Negar Eftekhar; Afshin Jafarzadeh ; Jalil Makarem; Shahram Samadi; Kasra Karvandian; Nima Nazari; Asghar Hajipour. "The anxiety and hemodynamic changes during spinal anesthesia for cesarean section after premedication with fentanyl or midazolam, a double blinded randomized clinical trial", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 39, 1, 2017, 2-10. magiran.com/p1790997
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال