ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز صادقی، ابوالقاسم اسماعیلی ، فاطمه جوادی زرنقی، (1396). طراحی بیوانفورماتیکی دئوکسی ریبوزایم 23-10 علیه ناحیه غیر ترجمه شونده قبل از کدون آغاز ژن بتاگالاکتوزیداز (lacZ) در ناقل pGEM-T، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19(6)، 1-12. magiran.com/p1791149
Sanaz Sadeghi, Abolghasem Esmaeili , Fatemeh Javadi Zarnaghi, (2018). Bioinformatics designing of 10-23 deoxyribozyme against noncoding region before start codon of beta-galactosidase gene (lacZ) in pGEM-T vector, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19(6), 1-12. magiran.com/p1791149
ساناز صادقی، ابوالقاسم اسماعیلی ، فاطمه جوادی زرنقی، طراحی بیوانفورماتیکی دئوکسی ریبوزایم 23-10 علیه ناحیه غیر ترجمه شونده قبل از کدون آغاز ژن بتاگالاکتوزیداز (lacZ) در ناقل pGEM-T. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1396؛ 19(6): 1-12. magiran.com/p1791149
Sanaz Sadeghi, Abolghasem Esmaeili , Fatemeh Javadi Zarnaghi, Bioinformatics designing of 10-23 deoxyribozyme against noncoding region before start codon of beta-galactosidase gene (lacZ) in pGEM-T vector, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2018; 19(6): 1-12. magiran.com/p1791149
ساناز صادقی، ابوالقاسم اسماعیلی ، فاطمه جوادی زرنقی، "طراحی بیوانفورماتیکی دئوکسی ریبوزایم 23-10 علیه ناحیه غیر ترجمه شونده قبل از کدون آغاز ژن بتاگالاکتوزیداز (lacZ) در ناقل pGEM-T"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19، شماره 6 (1396): 1-12. magiran.com/p1791149
Sanaz Sadeghi, Abolghasem Esmaeili , Fatemeh Javadi Zarnaghi, "Bioinformatics designing of 10-23 deoxyribozyme against noncoding region before start codon of beta-galactosidase gene (lacZ) in pGEM-T vector", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 19, no.6 (2018): 1-12. magiran.com/p1791149
ساناز صادقی، ابوالقاسم اسماعیلی ، فاطمه جوادی زرنقی، (1396). 'طراحی بیوانفورماتیکی دئوکسی ریبوزایم 23-10 علیه ناحیه غیر ترجمه شونده قبل از کدون آغاز ژن بتاگالاکتوزیداز (lacZ) در ناقل pGEM-T'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19(6)، صص.1-12. magiran.com/p1791149
Sanaz Sadeghi, Abolghasem Esmaeili , Fatemeh Javadi Zarnaghi, (2018). 'Bioinformatics designing of 10-23 deoxyribozyme against noncoding region before start codon of beta-galactosidase gene (lacZ) in pGEM-T vector', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19(6), pp.1-12. magiran.com/p1791149
ساناز صادقی؛ ابوالقاسم اسماعیلی ؛ فاطمه جوادی زرنقی. "طراحی بیوانفورماتیکی دئوکسی ریبوزایم 23-10 علیه ناحیه غیر ترجمه شونده قبل از کدون آغاز ژن بتاگالاکتوزیداز (lacZ) در ناقل pGEM-T". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 19 ،6 ، 1396، 1-12. magiran.com/p1791149
Sanaz Sadeghi; Abolghasem Esmaeili ; Fatemeh Javadi Zarnaghi. "Bioinformatics designing of 10-23 deoxyribozyme against noncoding region before start codon of beta-galactosidase gene (lacZ) in pGEM-T vector", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 19, 6, 2018, 1-12. magiran.com/p1791149
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال