ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وز ی ، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، (1396). تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 2(7)، 81-98. magiran.com/p1791408
Behrouz Mohammadi Yeganeh, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami, (2017). Analyzing the Effects of Housing-Strengthening Credits on the Sense of Security Among Rural Households (Case Study: Mojezat Rural District, Zanjan County), Journal of Physical Development Planning, 2(7), 81-98. magiran.com/p1791408
وز ی ، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان. فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 1396؛ 2(7): 81-98. magiran.com/p1791408
Behrouz Mohammadi Yeganeh, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami, Analyzing the Effects of Housing-Strengthening Credits on the Sense of Security Among Rural Households (Case Study: Mojezat Rural District, Zanjan County), Journal of Physical Development Planning, 2017; 2(7): 81-98. magiran.com/p1791408
وز ی ، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، "تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان"، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی 2، شماره 7 (1396): 81-98. magiran.com/p1791408
Behrouz Mohammadi Yeganeh, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami, "Analyzing the Effects of Housing-Strengthening Credits on the Sense of Security Among Rural Households (Case Study: Mojezat Rural District, Zanjan County)", Journal of Physical Development Planning 2, no.7 (2017): 81-98. magiran.com/p1791408
وز ی ، مهدی چراغی، لیلا اسلامی، (1396). 'تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان'، فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 2(7)، صص.81-98. magiran.com/p1791408
Behrouz Mohammadi Yeganeh, Mehdi Cheraghi, Leila Eslami, (2017). 'Analyzing the Effects of Housing-Strengthening Credits on the Sense of Security Among Rural Households (Case Study: Mojezat Rural District, Zanjan County)', Journal of Physical Development Planning, 2(7), pp.81-98. magiran.com/p1791408
وز ی ؛ مهدی چراغی؛ لیلا اسلامی. "تحلیل اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان معجزات، شهرستان زنجان". فصلنامه برنامه ریزی توسعه کالبدی، 2 ،7 ، 1396، 81-98. magiran.com/p1791408
Behrouz Mohammadi Yeganeh; Mehdi Cheraghi; Leila Eslami. "Analyzing the Effects of Housing-Strengthening Credits on the Sense of Security Among Rural Households (Case Study: Mojezat Rural District, Zanjan County)", Journal of Physical Development Planning, 2, 7, 2017, 81-98. magiran.com/p1791408
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال