ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه حیدری، قاسمعلی دیانتی تیلکی، سید جلیل علوی، (1396). ارزیابی عکس العمل دو گونه Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته ((GAM در مراتع منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 9(3)، 79-94. magiran.com/p1791492
Fateme Heidari, Ghasem Ali Dianati Tilaki , Seyed Jalil Alavi, (2018). Evaluation on the response of Bromus tomentellus Boiss and Festuca ovina L., to some environmental variables using the Generalized Additive Model(GAM) in the rangeland of Galandrood watershed in Mazandaran province, Iran, Iranian Journal of Plant Biology, 9(3), 79-94. magiran.com/p1791492
فاطمه حیدری، قاسمعلی دیانتی تیلکی، سید جلیل علوی، ارزیابی عکس العمل دو گونه Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته ((GAM در مراتع منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران. فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 1396؛ 9(3): 79-94. magiran.com/p1791492
Fateme Heidari, Ghasem Ali Dianati Tilaki , Seyed Jalil Alavi, Evaluation on the response of Bromus tomentellus Boiss and Festuca ovina L., to some environmental variables using the Generalized Additive Model(GAM) in the rangeland of Galandrood watershed in Mazandaran province, Iran, Iranian Journal of Plant Biology, 2018; 9(3): 79-94. magiran.com/p1791492
فاطمه حیدری، قاسمعلی دیانتی تیلکی، سید جلیل علوی، "ارزیابی عکس العمل دو گونه Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته ((GAM در مراتع منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران"، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران 9، شماره 3 (1396): 79-94. magiran.com/p1791492
Fateme Heidari, Ghasem Ali Dianati Tilaki , Seyed Jalil Alavi, "Evaluation on the response of Bromus tomentellus Boiss and Festuca ovina L., to some environmental variables using the Generalized Additive Model(GAM) in the rangeland of Galandrood watershed in Mazandaran province, Iran", Iranian Journal of Plant Biology 9, no.3 (2018): 79-94. magiran.com/p1791492
فاطمه حیدری، قاسمعلی دیانتی تیلکی، سید جلیل علوی، (1396). 'ارزیابی عکس العمل دو گونه Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته ((GAM در مراتع منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران'، فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 9(3)، صص.79-94. magiran.com/p1791492
Fateme Heidari, Ghasem Ali Dianati Tilaki , Seyed Jalil Alavi, (2018). 'Evaluation on the response of Bromus tomentellus Boiss and Festuca ovina L., to some environmental variables using the Generalized Additive Model(GAM) in the rangeland of Galandrood watershed in Mazandaran province, Iran', Iranian Journal of Plant Biology, 9(3), pp.79-94. magiran.com/p1791492
فاطمه حیدری؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ سید جلیل علوی. "ارزیابی عکس العمل دو گونه Bromus tomentellus Boiss و Festuca ovina نسبت به متغیرهای محیطی با الگوی جمعی تعمیم یافته ((GAM در مراتع منطقه آبخیز گلندرود استان مازندران". فصلنامه زیست شناسی گیاهی ایران، 9 ،3 ، 1396، 79-94. magiran.com/p1791492
Fateme Heidari; Ghasem Ali Dianati Tilaki ; Seyed Jalil Alavi. "Evaluation on the response of Bromus tomentellus Boiss and Festuca ovina L., to some environmental variables using the Generalized Additive Model(GAM) in the rangeland of Galandrood watershed in Mazandaran province, Iran", Iranian Journal of Plant Biology, 9, 3, 2018, 79-94. magiran.com/p1791492
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال