ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه سادات حسینی، محمد جواد باهوش، غلامحسین علیشیری، ناهید خلیلی، حبیب یاری بیگی ، (1396). بررسی اثرات سطح پلاسمایی ویتامین دی3 بر مقاومت به انسولین و اصلاح فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما در بیماران دیابتی نوع دو، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75(11)، 797-804. magiran.com/p1791619
Mahboobeh Sadat Hosseini, Mohammad Javad Bahoosh, Gholamhossein Alishiri, Nahid Khalili, Habib Yaribeygi , (2018). The effects of plasma levels of vitamin D3 on insulin resistance and biochemical factors of plasma in patients with type 2 diabetes, Tehran University Medical Journal, 75(11), 797-804. magiran.com/p1791619
محبوبه سادات حسینی، محمد جواد باهوش، غلامحسین علیشیری، ناهید خلیلی، حبیب یاری بیگی ، بررسی اثرات سطح پلاسمایی ویتامین دی3 بر مقاومت به انسولین و اصلاح فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما در بیماران دیابتی نوع دو. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396؛ 75(11): 797-804. magiran.com/p1791619
Mahboobeh Sadat Hosseini, Mohammad Javad Bahoosh, Gholamhossein Alishiri, Nahid Khalili, Habib Yaribeygi , The effects of plasma levels of vitamin D3 on insulin resistance and biochemical factors of plasma in patients with type 2 diabetes, Tehran University Medical Journal, 2018; 75(11): 797-804. magiran.com/p1791619
محبوبه سادات حسینی، محمد جواد باهوش، غلامحسین علیشیری، ناهید خلیلی، حبیب یاری بیگی ، "بررسی اثرات سطح پلاسمایی ویتامین دی3 بر مقاومت به انسولین و اصلاح فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما در بیماران دیابتی نوع دو"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 75، شماره 11 (1396): 797-804. magiran.com/p1791619
Mahboobeh Sadat Hosseini, Mohammad Javad Bahoosh, Gholamhossein Alishiri, Nahid Khalili, Habib Yaribeygi , "The effects of plasma levels of vitamin D3 on insulin resistance and biochemical factors of plasma in patients with type 2 diabetes", Tehran University Medical Journal 75, no.11 (2018): 797-804. magiran.com/p1791619
محبوبه سادات حسینی، محمد جواد باهوش، غلامحسین علیشیری، ناهید خلیلی، حبیب یاری بیگی ، (1396). 'بررسی اثرات سطح پلاسمایی ویتامین دی3 بر مقاومت به انسولین و اصلاح فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما در بیماران دیابتی نوع دو'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75(11)، صص.797-804. magiran.com/p1791619
Mahboobeh Sadat Hosseini, Mohammad Javad Bahoosh, Gholamhossein Alishiri, Nahid Khalili, Habib Yaribeygi , (2018). 'The effects of plasma levels of vitamin D3 on insulin resistance and biochemical factors of plasma in patients with type 2 diabetes', Tehran University Medical Journal, 75(11), pp.797-804. magiran.com/p1791619
محبوبه سادات حسینی؛ محمد جواد باهوش؛ غلامحسین علیشیری؛ ناهید خلیلی؛ حبیب یاری بیگی . "بررسی اثرات سطح پلاسمایی ویتامین دی3 بر مقاومت به انسولین و اصلاح فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما در بیماران دیابتی نوع دو". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 75 ،11 ، 1396، 797-804. magiran.com/p1791619
Mahboobeh Sadat Hosseini; Mohammad Javad Bahoosh; Gholamhossein Alishiri; Nahid Khalili; Habib Yaribeygi . "The effects of plasma levels of vitamin D3 on insulin resistance and biochemical factors of plasma in patients with type 2 diabetes", Tehran University Medical Journal, 75, 11, 2018, 797-804. magiran.com/p1791619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال